Visselblåsning - misstanke om mutor eller jäv

Visselblåsarkanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Du behöver inte ha konkreta bevis, men det behöver finnas en grund för misstanke.

Inom Sundbybergs stad är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vi har därför skapat en visselblåsarkanal Länk till annan webbplats. där du kan rapportera missförhållanden anonymt, tillsammans med den externa tjänsten Lantero.

En visselblåsarfunktion är en kanal för framförallt anställda, arbetssökande och andra som arbetar för Sundbybergs stad kan rapportera in information om misstänkta missförhållanden i kommunens verksamheter. Den kan användas när det finns misstanke om missförhållanden i kommunens verksamheter och det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den s.k. visselblåsarlagen, innehåller regler om vem som skyddas och under vilka omständigheter.

Tjänsten ska inte användas för rapportering av personliga ärenden som uteslutande påverkar dig eller din egen arbetssituation. Det ska istället rapporteras till din chef.

Invånare, anhöriga, brukare, vårdnadshavare och förtroendevalda m.fl. kan använda funktionen för att rapportera in missförhållanden men dessa anmälningar omfattas inte av visselblåsarlagen och dess skydd. Rapporten kommer inte utredas som ett kvalificerat visselblåsarärende. Istället kommer ärendet överlämnas till berörd verksamhet i kommunen. Anonymitet eller sekretess kan inte garanteras den som uppger sitt namn. Vill du inte att din identitet ska bli känd bör du inte uppge ditt namn eller andra uppgifter som kan leda till att du kan identifieras.

Om du är anställd i staden, är arbetssökande eller på annat sätt arbetar för kommunen som volontär, praktikant, konsult och leverantör omfattas du av skydd när du lämnar information via visselblåsarfunktionen. Skyddet är reglerat i visselblåsarlagen. Det innebär att kommunen inte får vidta hindrande åtgärder eller repressalier till följd av rapporteringen. Det skyddet gäller också för personer som bistår dig vid rapporteringen, anhöriga och företag som du äger eller arbetar för.

Du omfattas inte av skyddet om du avsiktligt och medvetet rapporterar felaktig eller vilseledande information eller om du kommit över uppgifterna genom att göra dig skyldig till brott, till exempel dataintrång.

Här kan du anmäla dina observationer. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 3 april 2023