sverigefinnars dag, vuxna, talar, dam, porträtt, kommunikation

God man, förvaltare

God man eller förvaltare behövs när du själv inte kan ta hand om dina ekonomiska angelägenheter eller inte kan företräda dig själv i olika sammanhang.

Sundbybergs stads överförmyndarnämnd är i behov av gode män och förvaltare: Lediga jobb - Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Vem kan få god man eller förvaltare?

Du kan få en god man eller förvaltare om du på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat tillstånd, missbruk eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för person. Om du eller någon nära släkting har behov av en god man eller förvaltare kan ni vända er till Solna tingsrätt. Ni kan då också ge förslag på person.

Om det handlar om att någon granne eller vän behöver hjälp kan ni istället vända er till kommunens biståndshandläggare eller till en kurator. Denne kommer i sin tur att kontakta stadens överförmyndarnämnd. Nämnden är i sin tur behörig att ansöka om att tingsrätten utser en god man eller förvaltare.

Mer om God man och förvaltare på domstol.se  Länk till annan webbplats.

God man

Godmanskap är frivilligt och förutsätter att du vill ha en god man. Om du inte kan samtycka på grund av ditt tillstånd måste behovet styrkas med läkarintyg. Du som har fått en god man har kvar din rättshandlingsförmåga eftersom den gode mannen agerar som ett ombud för dig och så långt som det är möjligt samråder med dig.

En god man hjälper dig att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person. En god man kan till exempel hjälpa dig med att hantera räkningar, ordna med fickpengar och se till att du har tillräckligt med kläder för dina behov.

Ibland kan ditt hjälpbehov tillgodoses på annat sätt än genom god man, till exempel genom fullmakt, någon anhörig eller genom samhällets stöd- och hjälpinsatser i övrigt.

Förvaltare

Ett godmanskap kan vara otillräckligt om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden inte kan hantera dina tillgångar och därmed riskerar att bli vräkt eller sakna medel för att kunna ha ett självständigt vardagsliv.

Förvaltarskapet innebär att du förlorar din rättshandlingsförmåga i de delar förvaltarskapet omfattar. I regel är det kommunen (socialtjänsten) eller viss sjukvårdspersonal som anmäler att någon är i behov av förvaltare till överförmyndaren.

Dina närmast anhöriga eller din gode man är också behöriga att själva ansöka om förvaltare för dig. Eftersom överförmyndarnämnden är mycket återhållsam med att anordna förvaltarskap ställer det höga krav på att behovet är väl dokumenterat och noga utrett. Du ska, om det är möjligt, också ges möjlighet att säga din mening i ärendet. Förvaltarskapet omprövas varje år för att avgöra om det ska fortsätta.

Byta god man

Du har rätt att ansöka om att få byta god man. Den gode mannen har rätt att kvarstå i uppdraget om hen inte gjort något direkt fel. Den gode mannen behåller alltid sitt uppdrag till dess att överförmyndarnämnden beslutat om ett byte.

Vem kan bli god man?

Många personer har tillräckliga kunskaper för att åta sig ett uppdrag som god man. Arbetet kräver allmänna kunskaper i "vardagsekonomi" och ett personligt och socialt engagemang. En del av de gode män som finns i Sundbyberg är "proffs" medan andra är nära anhöriga, vänner eller någon som vill hjälpa till. Valet av god man styrs av önskemålen hos den som behöver en god man, vilket behov som finns och tillgången på gode män vid det aktuella tillfället.

Handbok för gode män och förvaltare

I handboken kan du läsa om vem som kan få och vem som kan bli god man eller förvaltare. Där står också vad som ingår i uppdraget och hur du genomför det.

Handbok god man/förvaltare Pdf, 374 kB, öppnas i nytt fönster.

Arvode

Arvode för uppdraget betalas enligt riktlinjer som är antagna av kommunfullmäktige. Storleken av arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån uppdragets tyngd och krav på engagemang. Även viss kostnadsersättning erhålls.

Överförmyndarnämnden granskar

Överförmyndarnämnden rekryterar gode män och förvaltare, ger råd och information i överförmyndarfrågor samt kontrollerar att förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap sköts korrekt. Ordförande i överförmyndarnämnden är Antina-Maria Hessel (C).

Länsstyrelsen i Stockholms län granskar

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsyn över överförmyndarna i Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Uppsala län och Gotlands län. Det innebär att de med jämna mellanrum gör inspektioner hos dem, och kan även granska en överförmyndare efter till exempel en anmälan från allmänheten.

Senast uppdaterad 23 september 2022