Allt fler sundbybergare reser hållbart

Färre kör bil och fler cyklar i Sundbyberg. Det framgår när Sundbybergs stad nu summerar 2019. Summeringen bekräftar att stadens arbete för hållbart resande håller rätt kurs och används nu för att dra lärdom om sundbybergarnas resvanor och fortsätta stärka förutsättningarna för hållbart resande i staden.

Till grund för summeringen ligger bland annat årets resvaneundersökning och cykel- och bilmätningar vid viktiga trafikleder i Sundbyberg.

- För att bygga ett hållbart Sundbyberg har vi i flera år tydligt prioriterat gående och cyklister i all samhällsplanering och därför är det roligt att allt fler går och cyklar. I en tätbefolkad och snabbt växande stad måste vi planera rätt, och även fortsatt prioritera de färdmedel som tar lite yta och är hållbara utifrån miljö och hälsa, säger Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd.

Resultatet i resvaneundersökningen stöds av statistik från stadens cykelräkningar. Både de automatiska och manuella räkningarna visar på en ökning av cyklister under de senaste tre åren. Mätningar av motorfordon visar i sin tur på en generell minskning av biltrafik.

8 av 10 kan resa enbart med kollektivtrafik
I årets undersökning framgår bland annat att 8 av 10 sundbybergare uppger att de skulle kunna genomföra nästan alla sina resor med kollektivtrafik. Högst andel hållbara resor görs av boende i Ör, Lilla Alby och Storskogen. Högst andel bilresor görs av boende i Lilla Ursvik och Duvbo.

- Genom att löpande följa upp sundbybergarnas resvanor lär vi oss mer om hur våra medborgare rör sig i staden och kan vidta åtgärder för bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet, säger Kathrin Nordlöf, projektledare för hållbart resande.

Sundbybergs stad har som målsättning att öka andelen resor som sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Arbetet mot målet utgår från stadens mobilitetsprogram och består bland annat i förbättringar av infrastruktur för fotgängare och cyklister samt att uppmuntra till hållbart resande genom kampanjer och information.

Sundbybergs stads resvaneunderökning genomfördes första gången 2016. 2019 års undersökning visar trenderna i sundbybergarnas resvanor och är tillsammans med övriga mätningar viktiga verktyg för stadens arbete. Undersökningen vänder sig till cirka 4000 sundbybergare mellan 15 - 84 år ålder som fyller i en resedagbok för sina vardagsresor.

Senast uppdaterad 25 februari 2022