Kommunfullmäktige podium, foto

Stadens budget för 2024

Onsdag 8 november genomfördes kommunfullmäktiges sammanträde med fokus på Budget 2024.

Kommunstyrelsen har lagt fram ett förslag till budget för 2024. Onsdag 8 november sammanträdde kommunfullmäktige hela dagen rörande förslaget.

När budgeten är fastställd involveras stadens medarbetare i arbetet med verksamhetsplaneringen som utgår ifrån den. Då är även hållbarhetsprogrammet för Sundbybergs stad ett viktigt underlag.

Budget - så funkar det

Budgeten är stadens ekonomiska plan och verktyget för prioritering och styrning. Den anger hur mycket pengar kommunen som helhet har att förfoga över kommande år och hur pengarna ska användas. När nämnderna vet vilken budgetram de har, gör de en prioritering och beslutar om en verksamhetsbudget.

Verksamhetsbudgeten är nämndens plan för hur mycket pengar var och en av nämndens verksamheter ska få nästa år. Dessa involveras sedan i att arbeta med verksamhetsplaneringen med utgångspunkt i sin tilldelade budget. I verksamhetsplaneringen ingår även ett antal andra styrdokument som underlag.

Program för ett hållbart Sundbyberg

Ett övergripande och centralt styrdokument är stadens beslutade hållbarhetsprogram – ”Program för ett hållbart Sundbyberg”. En kortversion av programmet hittar ni här Länk till annan webbplats..

"Program för ett hållbart Sundbyberg" beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2022. Det är en del av kommunkoncernen Sundbybergs stads arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Programmet tar sikte på tre målbilder som stadens hållbarhetsarbete ska fokusera på fram till 2030:

  • En inkluderande stad med jämlika och jämställda livsvillkor.
  • En god livsmiljö.
  • En fossilfri stad.

Budget och hållbarhetsprogrammet tätt sammanlänkade

Genomförandet av programmet sker genom beslutade mål, uppdrag och ekonomiska resurser i stadens årliga budget. I årsredovisningen följer staden årligen upp och analyserar utvecklingen av programmets målbilder och strategiska inriktningar. Årsredovisningens resultat och analys utgör varje år ett underlag för beslut om mål och uppdrag i nästkommande budget. På detta sätt flätas verksamhetsplaneringsarbetet med nämndernas angivna budget för 2024 ihop med hållbarhetsprogrammets långsiktiga mål.

I slutändan handlar allt om att skapa positiva effekter för de som bor, verkar och vistas i Sundbyberg och alla medarbetare i kommunkoncernen (stadens alla sektorer och bolag) bidrar när verksamhetsplaneringen ska brytas ner i aktiviteter.

Kommunfullmäktiges sammanträde 8 november

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Plats: Ljusgården, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen

Stadens webdiarium är för tillfället inte tillgängligt, vi arbetar för att lösa frågan. Ta del av kallelse med handlingar inklusive kommunstyrelsens budgetförslag här: Sammanträden.

Följ webbsändningen via denna länk.

Tidsramar för debattblock

Ta del av debattblocken under kommunfullmäktige den 8 november.

Debattblock Pdf, 114.7 kB.

Senast uppdaterad 9 november 2023