Martin Solberg (MP) och Kenneth Olsson, Skanska tittar på asfaltering av GC-bana.

Asfalt med låg klimatpåverkan på Rissne ängars gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen längs Rissne ängar blir bredare och bättre för klimatet

I veckan asfalterades den med en ny typ av asfalt som innehåller tallolja som innehåller förnybart bindemedel och en stor del återvunnen asfalt. Resultatet är en asfalt med netto noll-utsläpp av växthusgaser och det är den första i sitt slag i Sundbyberg.

Tvärs över Rissne ängar går en gång- och cykelväg. Vägen som knyter ihop Rissne, Hallonbergen och Duvbo är ett viktigt stråk för sundbybergare. Dessutom ingår vägen i det regionala cykelstråket för Stockholms län. Tidigare har den breddats för att ge mer plats åt gång- och cykeltrafikanter och öka möjligheten till hållbart resande. Som ett led i det arbetet har den nu asfalterats med den nya asfaltstypen.

- Traditionell betong och asfalt är två stora utsläppskällor som vi sällan tänker på. Om vi ska lyckas få ner utsläppen till noll så är det den här typen av nya klimatsmarta material som behöver användas - och överallt, säger Martin Solberg (MP), trafikkommunalråd i Sundbyberg.

Asfalten med netto noll-utsläpp, som Skanska har tillverkat, består till stor del av återvunnen asfalt, tallolja för att binda samman asfalten och tillverkas med fossilfri uppvärmning. Detta gör att den får en kraftigt minskad miljöpåverkan, vilket är bra för både människor och natur. Samtidigt behåller den både samma funktion och utseende som vilken asfalt som helst.

Asfalteringen av gång- och cykelvägen på Rissne ängar ingår i ett forskningsprojekt om asfalt med biobindemedel, som Skanska och Sundbybergs stad genomför med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Syftet är att ta reda på hur långtidseffekterna och slitage över tid påverkar den nya typen av asfalt.

Fakta:

- Asfalten med netto noll-utsläpp av växthusgaser tillverkas i ett asfaltverk som drivs av fossilfritt bränsle, innehåller en hög andel återanvänd asfalt och förnybara bindemedel, såsom tallolja, ersätter en del av bitumen som används i konventionell asfalt.

- Bitumen är ett fossilt bindemedel som står för en stor del av traditionell asfalts klimatutsläpp.  

Senast uppdaterad 17 oktober 2023