Stora Ursvik - Vallen

Illustration

Parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85.
Diarienummer KS-0639/2015.

Skedet som planeringen befinner sig i

Skedet som planeringen befinner sig i

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större park och ett aktivitetsstråk med utgångspunkt från platsens förutsättningar. Det gröna ska gestaltas tryggt och identitetsskapande och bli Ursviksbornas nya stadsdelspark. Parken ska bilda en grön helhet där nya platser skapas för att generera aktiviteter, rörelse och möten.

Skede

Mellan 8 februari och 11 mars 2018 pågår samråd av förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.
Samrådsmöte hålls torsdag 8 mars kl.17-19 samt fredag 9 mars
kl.9:30 - 11:30 i projektlokalen Stora Ursvik, gamla Enköpingsvägen 168.
Där presenteras även underlag för granskning av detaljplan Torget samt förutsättningarna för tvärbanan genom Ursviks västra delar.

Synpunkter ska senast 11 mars 2018 ha inkommit skriftligt till Sundbybergs stad, stadsledningskontoret, 172 92 Sundbyberg, eller till:
kommunstyrelsen@sundbyberg.se
Ange diarienummer KS-0639/2015 på skrivelsen.
Välkommen!

Planförslaget visas under samrådstiden på följande platser:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Under samrådsskedet finns det möjlighet att inkomma med synpunkter. Granskningsskedet är den sista möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap.19 PBL).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att ge dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för en utbyggnad av delområde 2 i Ursvik (Ursviks västra delar). Detaljplanearbetet föregicks av ett planprogram med tillhörande gestaltningsprogram (dnr KS-0045/2015).

Kartbilder

Till vänster orienteringskarta, till höger detaljplaneområdet

Illustrationsplan

Illustrationsplan

Illustration Kvarnparken

Illustration Kvarnparken

Illustration kvarteret Tjuren

Eventuell byggnadsvolym i kvarteret Tjuren, ett storkvarter med variation i form och innehåll. Illustration: Förvaltaren.

Senast uppdaterad 5 februari 2018