Detaljplaner

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen (PBL). I detaljplaneprocessen prövas ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och bebyggelsens utformning regleras.

Planeringsarbetet ska vara demokratiskt och bedrivas med stor öppenhet så att alla kan ta del av vad som händer. På så sätt blir både beslutsunderlaget och besluten bättre.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för hur stadens mark och vatten ska användas. Under kommunstyrelsen lyder stadsledningskontoret som är den förvaltning som ansvarar bland annat för frågor kring översiktsplanering, detaljplanering, exploatering samt stadsbyggnadsprojekt. Stadsledningskontoret ansvarar för det praktiska utförandet inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Detaljplan

För att bestämma den framtida användningen av ett markområde gör man en detaljplan. En sådan kan bland annat reglera bebyggelse, gator, parker och natur. Detaljplanen kan ha olika syften, till exempel att möjliggöra för ny bebyggelse, ändra användningen av befintlig bebyggelse eller bevara ett område. Den är juridiskt bindande och består av en plankarta med bestämmelser, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning.

Detaljplaner kan hanteras med antingen normalt eller enkelt förfarande. Om ett förslag är av mindre vikt eller saknar intresse för allmänheten kan man hantera det med ett enkelt förfarande, det innebär att planen kan antas redan efter plansamrådet och på så vis förkortas handläggningstiden.

Ett normalt förfarande går till på följande sätt:

Programsamråd

I programhandlingarna redogörs utgångspunkter och detaljplanens omfattning. Under programsamrådet får berörda möjlighet till insyn och att påverka i ett tidigt skede. Annonsering om programsamråd sker i lokaltidningen Mitt i Sundbyberg. programsamrådshandlingar ställs ut på biblioteken och i kommunhusets entré. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen. Efter samrådstiden görs en programsamrådsredogörelse där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter. i vissa fall kan man hoppa över programskedet om det är onödigt, till exempel om översiktsplanen ger tillräckliga riktlinjer för markanvändningen inom området.

Plansamråd

Ett plansamråd går till på samma sätt som ett programsamråd men förslaget är mer konkret och har ofta bearbetats ytterligare efter programmet. Samrådstiden är två veckor vid enkelt förfarande och fyra veckor vid normalt förfarande. Synpunkter ska lämnas skriftligt under samrådstiden. Annonsering om plansamrådet sker i lokaltidningen Mitt i Sundbyberg. Samrådshandlingar ställs ut på biblioteken och i kommunhusets entré. Efter samrådstiden görs en samrådsredogörelse där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.

Utställning/granskning

Planförslaget omarbetas eventuellt efter samrådet och ställs sedan ut igen. Detta är sista tillfället att påverka. Utställningstiden är 4 veckor enligt gamla PBL och granskningstiden är tre veckor enligt nya PBL och annonseras i Mitt i Sundbyberg, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, på biblioteken och i kommunhusets entré. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen. Efter utställningstiden upprättas ett utlåtande med inkomna yttranden och hur kommunen ställer sig till dessa.

Antagande

Kommunfullmäktige antar detaljplaner med normalt förfarande och stadsbyggnads- och miljönämnden antar planer med enkelt förfarande.

Laga kraft

Detaljplanen vinner Laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas.  När planen har vunnit Laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.

Planprocessen tar med normalt förfarande cirka 12 till 16 månader, men större ärenden kan ta mycket längre tid. Med enkelt förfarande tar det cirka 6 till 9 månader.

Överklaga antagandet

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från det att planen anslagits på kommunens anslagstavla. Det är bara berörda sakägare som skriftligt framfört synpunkter senast under utställningen/granskningen  som kan överklaga. Överklagandet prövas av Länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 28 juli 2016