Jämställdhet

Ett jämställt Sundbyberg innebär att alla som växer upp och lever i staden ska ha samma möjligheter och makt att utforma sina egna liv. Ingen ska begränsas av att de är födda till flicka eller pojke.

Jämställdhet innebär rättvisa, demokrati och delaktighet, att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. För att detta ska kunna förverkligas förutsätts lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Ordet är närbesläktat med jämlikhet som är ett bredare begrepp och omfattar alla människors lika värde, medan jämställdhet specifikt handlar om rättvisa förhållanden mellan kvinnor och män.

Utdrag ur budget 2014 med plan för 2015 - 2016:

"Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för att nå jämställdhet."                  

Så här arbetar vi med jämställdhet

I Sundbyberg arbetar vi med jämställdhetsintegrering och normkritik. Ojämställdhet ses som ett strukturellt problem som bara kan förändras genom att själva strukturen förändras. Det gör vi genom att arbeta för att makt och resurser ska fördelas lika mellan könen.

Jämställdhetsintegrering är kvalitetssäkring

Jämställdhetsintegrering innebär att införliva jämställdhetsperspektivet i alla led av beslutsfattande och planering. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas, måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram just för att motverka att jämställdhetsfrågorna underordnas andra frågor.

Jämställdhetsintegrering är inte bara Sundbybergs fastställda strategi för jämställdhet, utan har också varit den svenska regeringens huvudstrategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen sedan 1994. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt och långsiktigt hållbart samhälle. Hållbar jämställdhet i Sundbybergs stad innebär att säkerställa likvärdig service, bemötande och fördelning av resurser till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

Normkritik är att syna normen i sömmarna

Under årens lopp har jämställdhetsarbetet allt mer kommit att handla om vilka värderingar och normer som ligger till grund för ojämställdhet, snarare är enskilda jämställdhetsproblem. Detta kallas för normkritik. Med ett normkritiskt perspektiv flyttar vi alltså blicken från det som vi uppfattar som avvikande och synar själva normen i sömmarna.

Normkritik handlar om att synliggöra normer som vi tar för givet och anser vara det normala och självklara. Istället för att prata om ”tolerans” gentemot utsatta grupper behöver vi förstå varför människor diskrimineras och få verktyg för att bryta de strukturer som skapar maktobalans. Först då kan vi förhindra att ojämställda och ojämlika strukturer kommer i vägen för att skapa lika rättigheter och möjligheter för alla.

Socialt bokslut

Sundbybergs stad redovisar sitt arbete med jämställdhet, tillgänglighet och barnperspektivet i ett särskilt socialt bokslut. Målet med det sociala bokslutet är att lyfta fram och synliggöra det arbete som staden bedriver inom dessa tre perspektiv.

Ladda ned det sociala bokslutet för 2015PDF

Stjärnjouren

Förebyggande arbete mot våld bland unga är en viktig del av arbetet med jämställdhet. Därför satsar staden ytterligare 300 000 kronor i stöd till den ideella föreningen Stjärnjouren, Sundbybergs tjejjour under år 2014. Stödet innebär bland annat att Stjärnjouren kan bedriva ett fortsatt utåtriktat arbete med workshoppar i stadens skolor. Stjärnjouren arbetar utifrån sitt eget metodmaterial som riktar sig till unga tjejer, killar och transpersoner. Materialet är ett verktyg för ökad jämställdhet och för förbyggande arbete mot våld, med fokus på att förändra könsnormer i allmänhet och den manliga normen i synnerhet. Målet är att skapa långsiktiga och hållbara insatser för att förebygga våld och sexuella övergrepp.

Jämställt språk

Språk och makt hänger ihop. Ett led i stadens arbete med jämställdhet är därför att arbeta för ett mer jämställt och inkluderande språk. Texter och bilder vi använder för att kommunicera speglar vårt samhälle. Genom språket har vi möjlighet att både bevara och förändra normer och tankemönster och i förlängningen också samhället. Ett jämställt språk kan därför bidra till att förändra könsroller och maktordningar och därmed fungera som ett verktyg men också en förutsättning för att nå jämställdhet.

Hbt-certifikat

Hbt står för homosexuella, bisexuella och transsexuella personer. Sundbybergs stad arbetar normkritiskt för att skapa öppna och inkluderande miljöer, och har flera hbt-certifierade verksamheter: Biblioteken i Hallonbergen och Signalfabriken, kulturverksamheten Aggregat, simhallen, äldreförvaltningens biståndsavdelning och dagverksamhet. Certifieringen innebär bland annat att personalen har utbildat sig i hbt-frågor och att arbetsgrupperna arbetar kontinuerligt med frågor inom om området.

Tidigare utvecklingsarbeten

Jämställd samhällsplanering 

Kommunstyrelsen har tillsammans med stadsbyggnads- och miljönämnden har undersökt metoder och arbetssätt för jämställd samhällsplanering. Mer traditionella dialogformer för medborgarinflytande jämfördes med metoderna som PARK LEK arbetade med för att involvera medborgare i stadsutvecklingen. Metoderna som PARK LEK använde bidrog till att fler personer med olika förutsättningar och erfarenheter fick komma till tals i planprocesserna.

Undersökningen resulterade i en film om jämställd samhällsplanering, se länk under Relaterat innehåll.

Jämställd biståndshandläggning

Äldrenämnden tog reda på om kön hade betydelse när personer blir beviljade äldreomsorg. Ett stort antal ärenden granskades och det visade sig att kvinnors behov beskrevs mer frekvent utifrån ord som oro, ångest och ensamhet, medan männens behov istället beskrevs utifrån fysiska symptom. Med jämställdhetsprojektet hoppas äldrenämnden skapa en mer jämställd handläggning på förvaltningen.

Utredningen resulterade i en film om jämställd biståndshandläggning, se länk under Relaterat innehåll. 

Senast uppdaterad 17 augusti 2017