Visionsbild Rissne centrum.

Visionsbild Rissne centrum.

Tvärbanans Kistagren

Trafikförvaltningen i Region Stockholm bygger nu ut Tvärbanans Kistagren. I Sundbyberg genomför staden grundläggande markarbeten och just nu pågår de vid Rissne torg. Tvärbanan planeras att nå Norra Ursvik år 2022.

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer från Norra Ulvsunda i Stockholm till Helenelund i Sollentuna. De förberedande arbetena pågår i Sundbyberg, de inleddes i södra Rissne. Stadens förberedande arbetena sträcker sig upp till Artillerivägen. Där har SL tagit över och fortsätter arbetena genom norra Rissne upp mot Ursvik. 

Arbetena med tvärbanans Kistagren genomförs i etapper. Trafikstart på sträckan Norra Ulvsunda till Bromma flygplats planeras till år 2020. Sträckorna Ursvik och Helenelund börjar trafikeras våren 2022 respektive 2023.

Under byggtiden kommer det att vara stökigt ibland och vi behöver leda om både gator och gång- och cykelbanor. Men staden jobbar aktivt med att hela tiden se till att det går att komma fram för de som rör sig i området. Gång- och cykelbanan som korsar Rissne centrum i öst-västlig riktning (mellan torget och idrottsplatsen) kommer hela tiden vara öppen och säker att använda.

Nu ska bron till Tvärbanans Kistagren byggas. Därför leds gång- och cykeltrafiken mellan Ursvik och Rissne om.

Den befintliga gång- och cykelbron (kallas fortsättningsvis gc-bro) över Enköpingsvägen behöver rivas för att SL ska kunna utföra förberedande arbeten inför Tvärbanans Kistagren. I början av vecka 20 stängs därför bron, samtidigt som gång- och cykeltrafiken leds om.

Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om via korsningen vid Oxenstiernas allé, nya trafikljus installeras där. Omledningen börjar vid landfästena till den gc-bro som nu rivs. Vi har satt upp tydliga skyltar med karta på båda sidor. En ny tillfällig gång- och cykelbana anläggs söder om Enköpingsvägen (mellan vägen och McDonalds) och ansluter till befintligt gång- och cykelstråk där tidigare bron landade. Här hittar du en karta som beskriver omledningenPDF.

Efter att gc-bron har rivits inleder SL bygget av en ny spårvägsbro som ska gå över Enköpingsvägen, ovanför vägen på ungefär samma plats där gång- och cykelvägen är idag.

Omledningen kommer att vara kvar tills stadens nya gc-bro står färdig. SL planerar att börja trafikera sträckan till norra Ursvik våren 2022 över den nya spårvägsbron. Vi kan i dagsläget inte ange när gc-bron är färdigbyggd, ambitionen är att den ska vara det året efter öppnandet av Tvärbanans Kistagren till Norra Ursvik.

Den nya gc-bron behöver samordnas med utformningen av den nya kvartersstrukturen på Ursvikssidan som för närvarande är under utredning i planskede. När det arbetet är klart kan gc-bron börja byggas. Det är dessutom inte praktiskt möjligt att bygga både spårvägsbro och gc-bro parallellt.

Senast uppdaterad 5 maj 2020