Samverkan i Rissne

Sundbybergs stad, Förvaltaren och lokalpolisområde Solna/Sundbyberg samverkar för att bidra till en bättre livsmiljö i Rissne att på lång sikt . Det övergripande målet för Samverkan i Rissne är att ”alla barn ska klara sin skolgång”. Det handlar om ett strukturerat och långsiktigt arbete med ett 15 års-perspektiv.

För att nå det övergripande målet om att alla barn ska klara sin skolgång, har sex delmål tagits fram med stort fokus på förebyggande arbete. Förutom en likvärdig skola är det viktigt att barnen omges av trygga skolvägar och utemiljöer. Det är även viktigt att barnen har meningsfulla aktiviteter utanför skolan, ett tryggt boende att komma hem till och fungerande vuxna förebilder. Barn behöver se att vuxna omkring dem har jobb eller utbildar sig. Skulle något hända är det viktigt att det även finns en tillit till samhällets funktioner.

De sex delmålen för SIR är:

1. Offentliga miljöerna i Rissne är säkra och upplevs trygga
Alla barn och unga som växer upp i Rissne känna sig trygga och ska tryggt och säkert kunna ta sig till och från skolan och andra verksamheter inom Rissne.

2. Alla barn och unga i Rissne ska ha en trygg och säker bostad och tillgång till trygga vuxna
Sunda familjeförhållanden och goda relationer mellan föräldrar och barn är en avgörande skyddsfaktor för att klara skolgången. Barn och unga behöver tillgång till trygga vuxna som kan ge det stöd som krävs med bland annat skolarbetet. En vuxen som ser och handlar kan vara den avgörande brytpunkten för barn och unga som är på väg eller redan har hamnat i fel sammanhang.

3. Tillit till polis, bostadsbolag, skola, socialtjänst, andra myndigheter och grannar
Barn och unga i Rissne ska känna tillit till att samhällsfunktionerna fungerar. Invånarna ska kunna lita på att bli lyssnade på när till exempel brott begås och tystnadskulturen ska brytas. Dialogen med människor som bor eller vistas i Rissne ska öka och det ska vara enkelt att lämna synpunkter. Alla i Rissne ska känna sig delaktiga i lokalsamhället.

4. En likvärdig förskola och skola att vara stolt över
En fungerande skolgång är en avgörande skyddsfaktor för att minska risken att hamna i alkohol-, tobak- och narkotikabruk, kriminalitet och våld samt psykisk ohälsa. Genom att utveckla och förstärka samverkan mellan skolan och bland andra socialtjänst, polis och civilsamhälle samt stärka övergången mellan förskola och skola minskar risken för att hamna i utanförskap. Höga förväntningar och en förstärkt delaktighet bidrar till att barn och unga känner stolthet över sin skola.

5. Alla barn och unga i Rissne ska ha en meningsfull fritidssysselsättning Barn och unga i Rissne ska ha en meningsfull tid också utanför skolan. Fritidssysselsättningar är viktig för mental och fysisk hälsa, breddar barns nätverk och minskar sysslolösheten. Det bygger även social kompetens och individuell moral. En förutsättning för detta är en stark samverkan mellan skola, kultur och fritid och civilsamhälle.

6. Invånarna i Rissne försörjer sig själva genom arbete eller studier
En viktig del för att unga ska klara sin skolgång är att det finns en hög förväntan om vad utbildning kan leda till och en tydlig koppling till arbetslivet. Barn och unga i Rissne behöver se att vuxna har jobb och tro på att det finns en god chans för dem att få jobb efter utbildningen. Det behövs flera insatser för att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv.

Senast uppdaterad 15 november 2022