Du är framtiden - Grönkullaskolan

Vi vill att barn som växer upp i Sundbyberg ska ha en bra skolgång, en meningsfull fritid och att samarbetet mellan skolan och hemmet ska vara välfungerande.

Trygg i skolan och på fritiden

På Grönkullaskolan i Rissne finns en brottsförebyggande satsning kallad ”Du är framtiden!” som riktar sig till barn som går på mellanstadiet, deras vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som finns i barnens närhet.

Med den här satsningen vill vi att barn ska känna sig trygga både i skolan och på fritiden och att man som vårdnadshavare vet var man kan vända sig vid behov av stöd.

Syftet med den brottsförebyggande satsningen är att barn och ungdomar inte ska dras in i eller på annat sätt drabbas av kriminalitet, utan i stället ha en bra skolgång, en meningsfull fritid och en god kontakt mellan hem och skola. För att uppnå detta finns en samverkansgrupp med representanter från skolan, fritiden och socialtjänsten i staden.

Tre viktiga delar i samverkan

Att klara skolans mål

En fungerande skolgång är en avgörande skyddsfaktor för att minska risken för att dras in i kriminalitet. Genom att utveckla och förstärka samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid ökar möjligheterna att se och förebygga att barn och unga far illa. Att det finns viktiga vuxna på skolan som erbjuder stöd och finns där, samtidigt som barnen får vara delaktiga bidrar till att öka motivationen.

En meningsfull fritid

Barn och unga i Rissne ska ha en meningsfull fritidssysselsättning, vilket är viktigt för att stärka både fysisk och mental hälsa, utvecklas och finnas med i andra sociala sammanhang. För att kunna uppnå det samverkar skolan med kultur- och fritids fältsekreterare och fritidsledare samt civilsamhället. På Grönkullaskolan pågår en aktivitetssatsning där en fritidsledare håller i lunch-skate för mellanstadiet.

En fungerande samverkan med hemmet

En viktig skyddsfaktor för att lyckas i skolan är föräldrarnas roll. För att få till en god samverkan med hemmet genomförs föräldradialoger i form av hembesök eller möten på skolan inför övergången mellan låg- och mellanstadiet.

En gång i månaden finns träffar på Grönkullaskolan på kvällstid, så kallad familjefika och föräldrafika med olika teman kopplat till skolans värdegrundsarbete. Dessa kan vara olika utmaningar som barn och unga kan möta i sin vardag, attityder och värderingar men även vilket stöd som finns att få.

På skolan finns en familjelots som är ett stöd för dig som förälder och som arbetar både förebyggande och riktat till familjer där det finns oro för barn och unga med riskbeteenden.

Känner du oro för ditt barn och är i behov av stöd, se kontaktuppgifter under Kontakt.

Senast uppdaterad 15 december 2022