Resultat av brukarundersökning 2016 (IFO)

Under oktober november 2016 erbjöds alla som besökte socialtjänstens myndighetsutövning att svara på frågor om hur de upplevde vår kvalitet. Undersökningen omfattade fyra kvalitetsområden; delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet.

Resultat

Överlag var resultatet av undersökningen positivt. Flertalet upplever att de blivit hjälpta av kontakten med socialtjänsten. Många upplevde dock att det var svårt att komma i kontakt med sin handläggare.

I diagrammen visas inte resultaten från övrig vård och omsorg eftersom de inte ingick bland de officiella målgrupperna för SKL:s brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen.

 

Svarsfrekvens

Hur många personer som svarade på enkäten var väldigt olika inom de olika verksamheterna. En enstaka röst påverkar procenten mer när det är få svar. Vid varje fråga redovisas andelen (%) positiva svar. Dessutom jämförs Sundbybergs resultat med övriga kommuner i nordvästra Stockholm samt genomsnittet i Stockholms län.

Antal personer som besvarade enkäten i Sundbyberg

Enhet

Antal

Ett svar motsvarar

Barn- och ungdom

47 vårdnadshavare

11 ungdomar (över 13 år)

2%

9%

Ekonomiskt bistånd

84 personer

1%

Missbruk-beroendevård

22 personer

5%

Övrig vård och omsorg

16 personer

6%

Totalt

180 personer

0,5%

Metod

Frågor och metod för undersökningen är framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). I undersökningen deltog flera kommuner vilket gör att vi kan jämföra våra resultat med andra. Resultatet är publicerat i Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) och i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Resultatet används i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Vill du se mer?

I Kommun- och landstingsdatabasen (Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Där kan du se mer statistik från Sundbyberg och göra jämförelser med andra kommuner.

Senast uppdaterad 22 augusti 2017