Resultat av brukarundersökning 2016 (FN)

Hösten 2016 erbjöds alla brukare i verksamheter för personer med funktionsnedsättning att svara på frågor om hur de upplevde kvaliteten. Undersökningen omfattade fyra kvalitetsområden; självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel.

Resultat

Nu finns resultat från höstens nationella brukarundersökning. Undersökningen genomfördes under september-oktober 2016.

Svarsfrekvens

Hur många personer som svarade på enkäten var väldigt olika inom de olika verksamheterna. En enstaka röst påverkar procenten mer när det är få svar. Vid varje fråga redovisas andelen (%) positiva svar. Dessutom jämförs Sundbybergs resultat med övriga kommuner i nordvästra Stockholm samt genomsnittet i Stockholms län.

Antal personer som besvarade enkäten i Sundbyberg

Enhet

Antal

Ett svar motsvarar

Servicebostad LSS

9 personer

11%

Gruppbostad LSS

16 personer

6%

Boende med särskild service SoL

14 personer

7%

Daglig verksamhet

31 personer

3%

Totalt

70 personer

1,5%

Metod

Frågor och metod för undersökningen är framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Neonova tillhandahöll webbenkätverktyget Pict-O-Stat som gjorde det möjligt för brukarna att svara självständigt.

I undersökningen deltog flera kommuner vilket gör att vi kan jämföra våra resultat med andra. Resultatet är publicerat i Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) och i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Resultatet används i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Vill du se mer?

I Kommun- och landstingsdatabasen (Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Där kan du se mer statistik från Sundbyberg och göra jämförelser med andra kommuner.

Senast uppdaterad 22 augusti 2017