Föräldraträffar för småbarnsföräldrar - Vägledande samspel

Vägledande samspel  är ett föräldrastödsprogram som syftar till att skapa och upprätthålla goda relationer mellan barn och föräldrar. Du som har barn som är 2-5 år och bor i Sundbyberg kan gratis delta i föräldraträffar i Vägledande samspel. Det är ett program som fokuserar på det positiva samspelet och utgår från relationen mellan dig och ditt barn

Grundar sig på FN:s barnkonvention​

"Vägledande samspel" grundar sig på FN:s barnkonvention och modern utvecklingspsykologi samt de tre dialogerna:

  • Den känslomässiga dialogen handlar om att skapa en positiv relation till våra barn och att visa dem uppskattning.
  • Den meningsskapande dialogen handlar om att behålla barns nyfikenhet till sig själva och sin omvärld och att vara medupptäckare i barnens värld.
  • Den reglerande dialogen handlar om att vända svåra och besvärliga situationer till något hanterbart, samt att sätta gränser på ett positivt sätt.

Så går det till
Vid träffarna utgår vi från olika teman som är viktiga i ett fungerande samspel  En stor del av tiden ägnas åt gruppdiskussioner då ni sinsemellan talar om era erfarenheter. Mellan träffarna är får ni öva på föreslagna samspelssituationer hemma tillsammans med ert barn. Vid kommande träff diskuterar vi sedan hur det fungerat.  

Träffarna är kostnadsfria och hålls kvällstid av utbildade gruppledare. En eller helst båda föräldrarna kan gå, men barnen ska inte vara med. Du träffar andra föräldrar i små grupper på 8 till 12 föräldrar, en gång i veckan under 4 veckor. Varje träff är två timmar lång.

Grupper startar när vi har tillräckligt många deltagare

Hantering av personuppgifter

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen samlar in personuppgifter via formuläret för att kunna administrera deltagandet på våra föräldrakurser. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss som arbetar i Sundbybergs stad. Vi sparar dina uppgifter tills dess att kursen avslutats, sedan raderar vi de uppgifter du lämnat i formuläret.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter

 


Senast uppdaterad 28 maj 2018