Vad händer vid en anmälan?

1. Skyddsbedömning

När en anmälan som rör barn har kommit in ska socialtjänsten genast göra en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd.

2. Förhandsbedömning

En anmälan om att ett barn misstänks fara illa leder inte alltid till att socialtjänsten inleder en utredning. När en anmälan kommer in gör socialtjänsten en förhandsbedömning. Under förhandsbedömningen inhämtas mer information kring barnets situation. Förhandsbedömningen ska göras snabbt och får ta högst 14 dagar från att anmälan inkommit.

Om det efter förhandsbedömningen fortfarande finns misstanke om att barnet far illa inleds utredning enligt 11 kap 1§ socialtjänstlagen. Om anmälan handlar om misstanke om att barnet är utsatt för våld eller lever med våld i sin familj är socialtjänsten skyldig att direkt inleda utredning. 

Anledningar till att utredning inte inleds

  • Insatser pågår
  • Bedömning görs att det inte finns någon oro
  • Samtycke saknas och oron är inte tillräcklig
  • Annat stöd finns

Om oro kvarstår, förvärras eller om ny information framkommer efter anmälan – kontakta mottagningen igen.

Återkoppling på anmälan

Varför händer det inget? Varför får vi inget veta? Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Senast uppdaterad 4 januari 2017