Så här går en utredning till

När socialtjänsten får veta att ett barn kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen.

Vad är en utredning?

En utredning betyder att en socialsekreterare samlar in information och gör en bedömning om barnet eller familjen behöver något stöd. Utredningen handlar alltid om barnet och vad barnet behöver. Eftersom vårdnadshavare är ansvariga för sina barns välmående behöver utredningen också handla om vårdnadshavarens förmåga. En utredning görs med stöd av 11 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen.

När inleds en utredning?

De vanligaste skälen till att en utredning inleds är:

  • När en person eller familj själv tar kontakt och ansöker om stöd i någon form.
  • När någon gör en anmälan enligt 14 kap 1§ socialtjänstlagen och socialtjänsten bedömer att det finns skäl för oro.

Hur går en utredning till?

För att ta reda på barnets behov av stöd och/eller skydd pratar socialsekreteraren med vårdnadshavare och barnet. Ibland kan socialsekreteraren behöva samla in information från exempelvis förskola, skola och hälso- och sjukvård. Socialtjänsten kan även ta kontakt med personer som familjen föreslår, som känner barnet och vårdnadshavare väl. Om det finns tidigare utredningar om barnet används även dessa för information.

BBiC (Barns Behov i Centrum)

Alla utredningar görs enligt utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum). Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren:

  • barnets behov utifrån sju livsområden
  • föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och föräldrarnas förmåga.

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning får inte göras större än nödvändigt och den ska vara klar inom fyra månader. Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning utifrån den information som samlats in. Utifrån bedömningen fattas beslut om barnet och föräldrarna ska erbjudas hjälp genom socialtjänsten och i så fall vilken hjälp. Målsättningen är att föräldrar, barn och socialtjänsten ska vara överens om vilken hjälp familjen behöver.

Beslut

Alla beslut fattas utifrån barnets behov. När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

 


Senast uppdaterad 4 januari 2017