Oro för barn och unga

Kontakta mottagningen 08-706 88 00 om du är orolig för att ett barn eller en ungdom i din närhet far illa eller om du vill ha råd. Om du har ett akut ärende som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar kan du vända dig till socialjouren 010-444 05 00 för råd och stöd.

Det är din oro du ska anmäla

Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver skydd eller stöd.

Vem ska eller bör anmäla?

Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Uppmaningen riktar sig till såväl allmänheten som sådana myndigheter och yrkesverksamma som inte omfattas av anmälningsskyldigheten. Anmälan kan alltså göras av exempelvis en granne, släkting eller vän till den anmälan gäller. Uppmaningen att anmäla gäller oavsett om misstanken gäller förhållanden i eller utanför hemmet.

Anställda på vissa myndigheter och i verksamheter som berör barn och unga (förskola, skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete får kännedom eller misstänker att ett barn far illa.

Kontaktuppgifter för orosanmälan

Du kan göra orosanmälan per telefon: 08-706 88 00

Skriftlig anmälan kan skickas till oss via fax: 08-706 88 60, eller per post:

Sundbybergs stad
Mottagningen
Sektorn för välfärd och omsorg
172 92 Sundbyberg

Blankett för orosanmälan Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan ska inte göras per e-post av sekretesskäl.

Privatpersoner som är oroliga

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet och tror att barnet behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten. Om du känner dig osäker på hur allvarlig oron är kan du ringa och rådfråga mottagningen. Som privatperson kan du begära att vara anonym vid en anmälan, men det är då viktigt att du inte uppger ditt namn i kontakten med oss. Anmälan kan göras antingen per telefon eller brev. 

Personal som arbetar med barn och unga

Anställda på vissa myndigheter och i verksamheter som berör barn och unga (förskola, skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete får kännedom eller misstänker att ett barn far illa.

Du som är anmälningsskyldig i ditt yrke måste skilja på sådant som du får kännedom om i din yrkesroll respektive som privatperson. Du är inte enligt lag skyldig att anmäla sådant du får veta om till exempel grannars eller bekantas barn. För den typen av uppgifter är du att betrakta som allmänhet, vilket betyder att du rekommenderas att anmäla till socialtjänsten.

Du som har anmälningsplikt kan inte vara anonym utan måste berätta vem du är vid en orosanmälan, du bör också göra en skriftlig anmälan. I en akut situation kan det vara nödvändigt att göra en anmälan muntligt och att sedan bekräfta den skriftligt.

Rådfråga mottagningen

Om du är osäker på om situationen är sådan att en anmälan ska göras kan du rådgöra med socialsekreterare på mottagningen utan att avslöja barnets identitet. Om du däremot berättar vilket barn det gäller så kan mottagningen behöva hantera samtalet som en anmälan.

Att informera vårdnadshavare

När du har kommit fram till att göra en anmälan rekommenderar vi att vårdnadshavarna först informeras. Den fortsatta kontakten med familjen blir lättare om de först fått veta från dig vad du är orolig för. Det är även bra om du är med vid det första mötet med socialtjänsten för att berätta om din oro.

Det finns situationer när vårdnadshavare inte ska informeras om att en anmälan har gjorts till socialtjänsten. Det handlar om situationer när barn utsätts för misshandel och olika former av övergrepp. Då är det bäst att först kontakta socialtjänsten som får bedöma om barnen behöver omedelbart skydd.

Senast uppdaterad 15 maj 2024