Gästenkät för träffpunkterna

Enkäten är till för att undersöka kvaliteten på dagverksamheter och träffpunkter i Sundbyberg. Enkäten ger oss viktigt underlag till ständiga förbättringar och möjlighet att göra jämförelser i den egna verksamheten över tid.

Det har varit en annorlunda tid för oss alla, på grund av Coronapandemin har verksamheten anpassats utefter rådande restriktioner. Därför har årets gästenkät reviderats för att passa den aktiviteter som bedrivits sedan 2020-06-01.

Det är viktigt för oss att höra vad just du tycker för att vi ska få en rättvis bild av verksamheten.

Enkäten fylls i enskilt – behöver du hjälp så kontakta personalen i verksamheten du besöker eller ta hjälp av en anhörig/bekant.

Enkäten är anonym och intresset för oss ligger i att följa kvaliteten i verksamheten. För oss är det viktigt att höra vad du tycker – men enkäten är helt frivillig att svara på. Enkäten har likheter med Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker du om din hemtjänst/äldreboende?” som du kanske har svarat på sedan tidigare.

Hantering av personuppgifter

Träffpunkterna i Sundbybergs stad samlar in information via formuläret för att kunna behandla enkäten. Informationen du lämnar kommer endast att användas av oss som arbetar i Sundbybergs stad. Vi sparar dina uppgifter medan enkätsvaren sammanställs, sedan raderar vi de uppgifter du lämnat i formuläret, senast 2021-12-31.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar personuppgifter

1. Kön * (obligatorisk)
1. Kön2. Ålder * (obligatorisk)
2. Ålder

3. Bor du tillsammans med någon annan vuxen? * (obligatorisk)
3. Bor du tillsammans med någon annan vuxen?


4. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? * (obligatorisk)
4. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

5. Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? * (obligatorisk)
5. Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?
6. Händer det att du besväras av ensamhet? * (obligatorisk)
6. Händer det att du besväras av ensamhet?
7. Har du besvär att röra dig och ta dig fram i vardagen? * (obligatorisk)
7. Har du besvär att röra dig och ta dig fram i vardagen?
8. Får du information om kommunens andra aktiviteter, tjänster eller service via träffpunkten/dagverksamheten? * (obligatorisk)
8. Får du information om kommunens andra aktiviteter, tjänster eller service via träffpunkten/dagverksamheten?9. Hur får du information om träffpunkten/dagverksamheten? Välj ett eller flera svarsalternativ. * (obligatorisk)
9. Hur får du information om träffpunkten/dagverksamheten? Välj ett eller flera svarsalternativ.10. Har du deltagit i någon av de utomhusaktiviteter som träffpunkterna anordnat senaste året? * (obligatorisk)
10. Har du deltagit i någon av de utomhusaktiviteter som träffpunkterna anordnat senaste året?


11. Om du svarade nej på fråga 10: Vilken är den största anledningen till att du inte deltagit vid någon av träffpunkternas aktiviteter?
11. Om du svarade nej på fråga 10: Vilken är den största anledningen till att du inte deltagit vid någon av träffpunkternas aktiviteter?

12. Hur ofta har du deltagit i utomhusaktiviteterna? * (obligatorisk)
12. Hur ofta har du deltagit i utomhusaktiviteterna?
13. Hur tryggt eller otryggt känns det att vara med på aktiviteterna som träffpunkterna anordnar? * (obligatorisk)
13. Hur tryggt eller otryggt känns det att vara med på aktiviteterna som träffpunkterna anordnar?


14. Hur upplever du miljön på de olika platser träffpunkten ordnat aktiviteter? * (obligatorisk)
14. Hur upplever du miljön på de olika platser träffpunkten ordnat aktiviteter?


15. Upplever du stämningen mellan gästerna på träffpunkten/dagverksamheten som gemytlig/trevlig? * (obligatorisk)
15. Upplever du stämningen mellan gästerna på träffpunkten/dagverksamheten som gemytlig/trevlig?


16. Anser du att det finns en tillräcklig bredd/utbud av aktiviteter i veckoschemat på träffpunkten/dagverksamheten? * (obligatorisk)
16. Anser du att det finns en tillräcklig bredd/utbud av aktiviteter i veckoschemat på träffpunkten/dagverksamheten?17. Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds av träffpunkterna på träffpunkten/i dagverksamheten? * (obligatorisk)
17. Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds av träffpunkterna på träffpunkten/i dagverksamheten?


18. Hur upplever du bokningssystemet av aktiviteter på träffpunkterna?
18. Hur upplever du bokningssystemet av aktiviteter på träffpunkterna?


19. Vad tycker du om utbudet i caféet på träffpunkten? * (obligatorisk)
19. Vad tycker du om utbudet i caféet på träffpunkten?


20. Brukar du äta/fika på träffpunkten/dagverksamheten? * (obligatorisk)
20. Brukar du äta/fika på träffpunkten/dagverksamheten?


Har du svarat ja på fråga 20, gå vidare och svara på fråga 20a, b och c. Har du svarat nej på fråga 20 gå vidare till fråga 21.
20a. Vad brukar du äta/fika på träffpunkten? Ange ett eller flera svarsalternativ.
20a. Vad brukar du äta/fika på träffpunkten? Ange ett eller flera svarsalternativ.


20b. Vad tycker du om smaken på det du ätit/druckit i caféet på träffpunkten?
20b. Vad tycker du om smaken på det du ätit/druckit i caféet på träffpunkten?


20c. Hur upplever du måltidsmiljön på träffpunkten/dagverksamheten?
20c. Hur upplever du måltidsmiljön på träffpunkten/dagverksamheten?


21. Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? * (obligatorisk)
21. Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?


22. Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål? * (obligatorisk)
22. Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål?


23. Har du under det senaste året upplevt något av följande i dina kontakter med personalen? Här kan du ange ett eller flera svarsalternativ. * (obligatorisk)
23. Har du under det senaste året upplevt något av följande i dina kontakter med personalen? Här kan du ange ett eller flera svarsalternativ.

24. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på träffpunkterna/dagverksamheten? * (obligatorisk)
24. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på träffpunkterna/dagverksamheten?


25. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med träffpunkterna/dagverksamheten? * (obligatorisk)
25. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med träffpunkterna/dagverksamheten?


26. Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på träffpunkten/dagverksamheten? * (obligatorisk)
26. Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på träffpunkten/dagverksamheten?


27. Vem eller vilka var med och besvarade/fyllde i enkäten? Kryssa för alla som var med (du kan ange flera svarsalternativ). * (obligatorisk)
27. Vem eller vilka var med och besvarade/fyllde i enkäten? Kryssa för alla som var med (du kan ange flera svarsalternativ).Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna!
Senast uppdaterad 1 december 2021