Kemikalier och farligt avfall

Den här sidan vänder sig främst till företagare som hanterar kemikalier och farligt avfall. Längst ner på sidan finns information till privatpersoner.

I vårt samhälle används stora mängder kemikalier som kan vara skadliga för hälsa och miljö. Som företagare ansvarar du för att kemikalier och farligt avfall från ditt företag hanteras på rätt sätt.

Kemikalier

 • Miljöbalkens produktvalsregel säger att du ska välja de minst farliga kemikalierna. Det finns olika märkningar att utgå ifrån, till exempel Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman.
 • Kemiska produkter ska klassificeras och märkas så att användaren kan få information om riskerna med produkten.
 • Den som tillverkar eller för in en kemisk produkt till Sverige har ansvar för att utreda vilka hälso- och miljörisker som produkten kan medföra. Utredningen ligger till grund för produktens klassificering och märkning.
 • Vid hantering av kemikalier: dosera rätt, använd skyddsutrustning och förvara kemikalierna säkert, till exempel i ett invallat utrymme.

Kemikalier i butik

 • Om du jobbar som detaljhandlare kan du välja att erbjuda kemiska produkter med så liten hälso- och miljöbelastning som möjligt.​
 • I butiken ska det finnas personal med tillräcklig kunskap om reglerna för klassificering och märkning av kemikalier.
 • I butiken ska det finnas kännbar varningsmärkning och svensk märkning på förpackningen. När det behövs ska det finnas barnskyddande förslutning.
 • Bekämpningsmedel ska vara godkända för att få säljas.
 • För försäljning av de allra farligaste kemikalierna krävs särskilt tillstånd.

Riskminskning vid hantering av kemikalier

Om du använder kemiska produkter eller varor som innehåller kemikalier ska bedöma riskerna med användningen. När det är möjligt; undvik farliga kemikalier och använd andra tekniker om det går.

Kemikalieinspektionen har tagit fram PRIO – Prioriteringsguiden – som är ett verktyg som hjälper dig att minska riskerna för hälsa och miljö från kemikalier. Du får hjälp att strukturera ditt riskminskningsarbete och välja rätt kemikalie på rätt ställe.

Farligt avfall

 • Förvara i första hand farligt avfall inomhus på tätt underlag utan golvbrunnar.​
 • Vid förvaring utomhus ska avfallet förvaras på en invallad, ogenomsläpplig yta som är nederbördsskyddad.

Transportdokument

 • När du lämnar farligt avfall – själv eller med hjälp av en anlitad transportör – ska du upprätta ett transportdokument. 
 • Det ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och mängd.
 • Det ska undertecknas av dig och av mottagaren av det farliga avfallet.
 • Mottagaren ska skicka en bekräftelse till dig på att hen har tagit emot avfallet.
 • Spara transportdokumentet och bekräftelsen i minst fem år.

Mellanlagring av farligt avfall

Mellanlagring är när du lagrar farligt avfall som inte har uppkommit i din egen verksamhet. Mellanlagring är alltid en anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet. Kontakta staden för mer information.

Reach – EU:s kemikalieförordning från 2007

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska blir det Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Det är tillverkare, importörer och användare som har ansvar för att de ämnen de tillverkar och släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- eller miljöeffekter.

Privatpersoner

 • Välj kemikalier som är så lite miljöstörande som möjligt. Det finns många olika miljömärkningar i handeln.
 • Lämna ditt farliga avfall på avsedda ställen: återvinningscentraler, batteriholkar, miljöstationer med mera. Mer information finns under Avfall och återvinning. Det får inte slängas i soporna, avloppet eller i naturen.

Exempel på farligt avfall som kan finnas i ett hushåll:

 • Asbest 
 • Batterier och bilbatterier
 • Bekämpningsmedel
 • Elektronikskrot
 • Färg-, lim- och lackrester
 • Kyl- och frysskåp
 • Lysrör/halogenlampor/lågenergilampor
 • Lösningsmedel
 • Spillolja
 • Sprayflaskor
 • Rengöringsmedel
Senast uppdaterad 16 januari 2023