Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Föroreningar som finns i miljön kan ha spridits genom olyckor eller genom oförsiktig hantering av kemikalier. Genom tiderna har exempelvis kemiska industrier och verksamheter som verkstäder, kemtvättar och bensinstationer bidragit till att föroreningar hamnat i marken, sedimenten, vattnet och luften. Även gamla soptippar och fyllnadsmassor kan sprida föroreningar till mark och vatten.

Läs mer om förorenade områden på Naturvårdsverkets eller Länsstyrelsen Stockholms webbplats (se länkar under Relaterat innehåll).

Fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar

Det är den som orsakat en förorening som i första hand är ansvarig för att undersöka och ta hand om saneringen av det förorenade området. Finns ingen ansvarig verksamhetsutövare kan fastighetsägaren bli ansvarig.

Som fastighetsägare är du skyldig att genast meddela kommunen om du upptäcker en förorening på din fastighet som kan medföra risk för människors hälsa eller miljön (enligt 10 kap 11 § i miljöbalken). Skyldigheten att informera gäller även för den som använder fastigheten. Anmälan om förorenat område gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse om upptäckt av förorening i mark vatten eller byggnad” som finns under Relaterat innehåll.

Om du planerar att vidta åtgärder (sanering, grävarbeten eller liknande) kan det medföra en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna. Därför ska detta anmälas till Sundbybergs stads miljöenhet senast sex veckor innan åtgärden ska påbörjas (enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Blanketten du ska använda finns under Relaterat innehåll (”Efterbehandling av förorenat område eller byggnad”).

Om du inte vill ladda ner blanketten kan du istället använda e-tjänsten för anmälan om förorenad mark som också finns under Relaterat innehåll.

Även undersökningar av misstänkt förorenade områden kan vara anmälningspliktiga. Kontakta därför alltid Sundbybergs stads miljöenhet innan undersökning och provtagning av förorenade områden. Det är också bra att ha en dialog med miljöenheten kring omfattningen av provtagningen, det underlättar den vidare handläggningen i ärendet.

Sammanfattningsvis behöver du meddela miljöenheten:

  • vid upptäckt av en ny förorening
  • innan undersökningar i förorenad mark, om dessa riskerar att sprida föroreningen
  • Innan efterbehandling (sanering, schaktning, grävning) i förorenad mark. Detta ska anmälas senast 6 veckor innan åtgärden påbörjas.

Vid nybyggnation

Vanligtvis krävs en miljöteknisk markundersökning innan man kan bebygga mark som tidigare använts för någon verksamhet som kan ha förorenat marken. Den som har bedrivit en verksamhet som har gett upphov till föroreningar i marken kan bli skyldig att göra en marksanering (efterbehandlingsskyldig).

Senast uppdaterad 2 maj 2022