Förorenade områden

Industrier kan genom åren ha gett upphov till att föroreningar har hamnat i marken, vattnet eller luften. Föroreningar kan ha spridits genom olyckor eller genom oförsiktig hantering av kemikalier. Även gamla soptippar och fyllnadsmassor kan sprida föroreningar till mark och vatten.

Vanligtvis krävs en miljöteknisk markundersökning innan man kan bebygga mark som tidigare använts för någon verksamhet som kan ha förorenat marken. Den som har bedrivit en verksamhet som har gett upphov till föroreningar i marken kan bli skyldig att göra en marksanering (efterbehandlingsskyldig).

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du skyldig att genast meddela kommunen om du upptäcker en förorening på din fastighet som kan medföra risk för människors hälsa eller miljön.

Om du ska göra en marksanering kan det medföra en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna. Kontakta därför i god tid kommunen och anmäl vilka efterbehandlingsåtgärder du tänker vidta.

Senast uppdaterad 5 juli 2018