Cisterner

Här finns information om vad som gäller för dig som har eller planerar att skaffa en cistern för brandfarlig vätska, som till exempel eldningsolja eller spillolja.

Brandfarliga vätskor förvaras inomhus, utomhus eller under jord i olika typer av öppna, ej trycksatta cisterner. Cisterner kan vara försedda med olika typer av korrosionsskydd. Beroende på typen av korrosionsskydd kan cisternen betecknas som en S- eller en K-cistern. S-cisterner har mindre god korrosionsbeständighet än en K-cistern.

Installation

Om du installerar en cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter ska du anmäla detta till Sundbybergs stad. Till anmälan ska du bifoga en kontrollrapport över utförd installationskontroll eller revisionskontroll.

Återkommande kontroll

Alla cisterner, oavsett var de är placerade, ska kontrolleras med jämna mellanrum. Kontrollintervallet är vart tredje, vart sjätte eller vart tolfte år. Kontrollen får endast utföras av ackrediterade kontrollanter.

Cistern som tas ur bruk

  • Anmäl till kommunen att du tar din cistern ur bruk. Använd blanketten Cistern som tagits ur bruk, se Relaterat innehåll.
  • Resterna i cisternen är farligt avfall. Cisternen ska därför tömmas och rengöras.
  • Flytta cisternen från fastigheten eller fyll den med sand.
  • Ta bort det gamla påfyllningsröret och avluftningsledningen.
Senast uppdaterad 16 januari 2023