Miljöfarlig verksamhet

Om du driver eller planerar att driva en verksamhet som är klassad som miljöfarlig kan du behöva söka tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet är användning av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt medför utsläpp till mark, luft eller vatten, och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet

För vissa verksamheter måste du söka tillstånd eller göra en anmälan. I bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som är tillståndspliktiga och vilka som är anmälningspliktiga.

 A-verksamheter ska ha tillstånd av miljödomstolen.
 B-verksamheter ska ha tillstånd av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
 C-verksamheter ska anmälas till kommunen.

Tänk på att en anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten påbörjas. Exempel på C-verksamheter är större mekaniska verkstäder, bensinstationer och kemtvättar.

Övrig verksamhet

De miljöfarliga verksamheter som inte finns med i bilagan till förordningen kräver varken tillstånd eller anmälan (kallas ofta för U-verksamheter). Miljöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter.  Exempel på U-verksamheter är mindre bilverkstäder. För U-verksamheter krävs varken tillstånd eller anmälan, men de omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare har rutiner för din verksamhet samt kunskap om den lagstiftning som du berörs av. Egenkontroll kan till exempel innebära rutiner för driftkontroll, rutiner för hantering av farligt avfall, kunskap om och förteckning över vilka kemikalier som används i verksamheten och mätning av utsläpp till luft eller vatten.

Alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. För tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav. Dessa krav finns att läsa i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901).

Tillsyn och avgifter

Sektorn för samhällsbyggnads bedriver tillsyn över miljöfarliga verksamheter i kommunen. För tillsyn tas en avgift ut enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för kommunens B-verksamhet/-er.

Fakturering

Vid frågor som gäller fakturor, mejla till btn@sundbyberg.se och beskriv ditt ärende.

Senast uppdaterad 19 september 2022