Lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa

Sundbybergs lokala föreskrifter för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i Sundbyberg beslutades av kommunfullmäktige den 22 oktober 2012, § 353.

Inledande bestämmelser

1§ Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att hindra olägenheter för människors hälsa i Sundbybergs kommun.

Annan toalett än WC

2§ Det krävs tillstånd av ansvarig nämnd att inrätta

1. Förmultningstoalett

2. Eltoalett

3. Torrtoalett med latrinkompostering.

Djurhållning

3§ Det krävs tillstånd av ansvarig nämnd för att hålla

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,

3. orm

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tomgångskörning

4§ En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö,

2. om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Eldning

5§ Eldning av grenar, kvistar och annat torrt, vedartat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller koloniområden är endast tillåten under veckorna 17, 18, 40 och 41. Elden får inte innebära olägenhet för människors hälsa.

Det är förbjudet att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Den som vill elda trädgårdsavfall ska kontrollera med Storstockholms brandförsvar att eldningsförbud enligt lag om skydd mot olyckor inte råder.

Gatumusik

6§ Ansvarig nämnd får meddela föreskrifter om begränsning av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.

Straffbestämmelser

7§ I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens

8§ Ansvarig nämnd får medge dispens från dessa föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter för människors hälsa inte föreligger.

Avgifter

9§ Ansvarig nämnd får ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt dessa föreskrifter. Avgiften följer den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Senast uppdaterad 5 januari 2018