En piercad läpp

Piercing

Du som vill starta en skärande och/eller stickande verksamhet måste enligt miljöbalken anmäla det senast sex veckor innan verksamheten startar. Här kan du läsa om hur det fungerar och också få tips på saker att tänka på i verksamheten.

Anmälan

Anmäl din verksamhet till byggnads- och tillståndsnämnden. Du kan få råd och anvisningar av en miljöhandläggare på miljö- och bygglovsenheten. Den här sidan kan också hjälpa dig med information om bestämmelser och vidarelänkar där du kan få mer kunskap.

En ritning över lokalen och vilka luftflöden som råder ska bifogas anmälan. På ritningen ska du märka ut var handtvättställ, toaletter, kök/pentry, behandlingsplats, förvaringsskåp och liknande förvaring samt ytor avsedda för rengöring av instrument finns. Visa också var ventilationsdonen är placerade.

Även när du tar över en etablerad verksamhet ska du anmäla det. Ska du ha en rörlig verksamhet med behandling på företag/arbetsplatser, ska detta också anmälas innan verksamheten startar.

Till anmälningsblanketten Länk till annan webbplats.

Avgift för anmälan

Vi tar ut en avgift för anmälan enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Här hittar du taxa med bilagor Länk till annan webbplats.. Om du inte anmäler din verksamhet innan lokalen tas i bruk, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Anmälningspliktiga verksamheter betalar en årlig avgift enligt taxa för återkommande tillsyn.

Ska du hyra ut rum eller stolar till annan verksamhet?

Om du hyr ut en stol eller ett rum i din lokal till någon som driver egen verksamhet ska varje enskild verksamhet anmälas till Sundbybergs stad.

Hur ska lokalen se ut?

 • Lokalen ska ha en fungerande ventilation och luftkvaliteten ska vara god.
 • Golv, väggytor och platsen som personalen arbetar vid ska vara lätta att rengöra. Textila material, som till exempel heltäckningsmatta, är olämplig att ha i behandlingsutrymmet. Undvik dammansamlande anordningar i taket, till exempel ventilationskanaler.
 • Platsen som du arbetar vid ska vara enkel att rengöra efter varje kund. Det ska finnas plats för att skilja på steril och icke steril utrustning.
 • Det bör finnas ett särskilt utrymme för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument. Det ska finnas plats för att kunna skilja på sterilt och icke sterilt. Separat diskbänk med vask bör finnas i lokalen.
 • Det ska finnas handtvättställ med flytande tvål, engångshanddukar och handdesinfektion. Tvättstället bör sitta i behandlingsrummet. Det ska även finnas tillgång till handdesinfektion vid behandlingarna.
 • Utrymme/förråd ska finnas för förbrukningsartiklar, redskap, smutstvätt och liknande. Sterila och rena produkter ska förvaras torrt och dammfritt.
 • Det ska finnas ett förvaringsutrymme för arbetskläder och privata kläder samt ett utrymme där personalen kan byta om till arbetskläder.
 • Det bör finnas ett städutrymme utrustat med utslagsvask och varmt och kallt vatten. Om material ska torkas i utrymmet ska det finnas frånluftsventilation i utrymmet.
 • Om flera olika behandlingar pågår i lokalen ska verksamheten skilja av de behandlingar som är skärande och stickande behandlingar.
 • Om lokalen är i bostaden ska behandlingsutrymmet inte vara ett genomgångsrum och ska vara avskilt från bostaden. Det bör finnas ett eget utrymme för rengöring av redskap och separat kundtoalett.
 • Utrymmet där kunder väntar ska vara avskilt från behandlingsutrymmet på något sätt.

Hur ska hygienrutinerna vara?

 • Tvätta händerna både före och efter varje behandling.
 • Använd skyddshandskar av engångstyp vid behandling och desinficera händerna före och efter användning av handskar.
 • Rengör behandlingsbrits efter varje kund samt desinficera övriga ytor vid behandlingsplatsen.
 • Personalen ska ha särskilda arbetskläder som inte används privat, arbetskläderna bör ha trekvartsärm.
 • Efter toalettbesök eller liknande ska flytande tvål och engångshanddukar användas.
 • Desinficera kundens hud före behandling. Använd alkoholbaserat medel, exempelvis klorhexidinsprit 5 mg/ml. En del personer är känsliga mot klorhexidinsprit och då kan man använda 70-procentig etanol istället. Behandla endast frisk hud.

Vilka städrutiner ska finnas?

 • Det ska finnas rutiner för städning av lokalen. Om ni är flera personer som arbetar i lokalen ska rutinerna vara skriftliga. Det ska framgå i rutinerna vem som ansvarar för respektive städområde.
 • Separat städutrustning ska användas i toalettutrymmen.
 • Ren städutrustning ska användas vid varje nytt städtillfälle.

Hur ska steril utrustning hanteras?

 • Använd steril utrustning, det vill säga att utrustningen är steriliserad i verksamheten eller ett det är steriliserat vid leverans. Om engångsmaterial används ska det finnas skriftlig information om hur steriliseringen gått till och hur länge den är hållbar. Detta ska distributören eller tillverkaren kunna visa upp.
 • Använda instrument som penetrerat huden ska rengöras, desinficeras och steriliseras innan de återanvänds eller så ska de efter användning kasseras i punkteringssäker behållare.
 • Om du steriliserar själv ska du regelbundet kontrollera att sterilisatorn fungerar som den ska.
 • Förvara kasserade blad och nålar avskilt i en punkteringssäker behållare. Märk behållaren tydligt med innehållet, till exempel ”stickande”, ”skärande”.

Annat du måste tänka på

 • Behandling bör bara ske om du själv är frisk.
 • Om kunden har vissa sjukdomar eller tar vissa mediciner bör behandling inte utföras. Kontakta läkare om är osäkerhet uppstår.
 • Informera kunden om hälsoriskerna innan behandlingen påbörjas.
 • Fråga kunden om hen har några sjukdomar och allergier innan behandlingen påbörjas.
 • Informera kunden om hur hen ska sköta sin piercing efter behandlingen, informationen bör vara skriftlig. Lämna även information om var kunden ska vända sig om det uppstår infektion.
 • Behandla inte minderåriga utan föräldrars medgivande.

Information om nickel

Piercingsmycken, stift, ringar och andra inlägg får inte användas eller säljas om de avger för stor mängd nickel, gränsen är 0,2 µg/cm2/vecka.

Alla varor som är avsedda för att komma i direkt och långvarig kontakt med huden som till exempel örhängen, halsband, armband och kedjor, vristsmycken, nitknappar eller nitar som används i kläder får inte användas eller säljas om de avger mer nickel än 0,5 µg/cm2/vecka. Dessa varor får inte heller säljas om de har en nickelfri beläggning som inte tål två års normalt slitage. Med normalt slitage menas att varan under två års användning inte får avge mer nickel än 0,5 μg/cm2/vecka.

I egenkontrollen bör det finnas rutiner för att kontrollera de smycken du säljer, till exempel via garantier från leverantören eller egna tester. Läkstiften ska vara sterila och vara rätt utformade för kroppsdelen som ska piercas.

Information om kadmium

Det finns regler som begränsar innehållet av kadmium i smycken och i metalldelar som hör till smycket. Halten kadmium i smyckena får inte vara högre än 0,01 viktprocent. Reglerna gäller inte för smycken som släpptes ut på marknaden före den 10 december 2011 eller som var äldre än 50 år vid detta datum. Sådana smycken får alltså fortsätta att säljas.

Kadmium är även förbjudet i olika sorters plast, där är gränsvärdet är 0,01 viktprocent och det gäller även för delar av smycken som består av plast.

Information om bly

Det finns regler som begränsar innehållet av bly i olika delar av smycken. Blyhalten måste vara lägre än 0,05 viktprocent. Gränsvärdet gäller inte bara metall utan andra material som kan finnas i smycken, till exempel plast. Vissa material är dock undantagna, exempelvis kristallglas, emalj och ädelstenar. Reglerna gäller inte för smycken som släpptes ut på marknaden före den 9 oktober 2013 eller smycken som har tillverkats före den 10 december 1961.

Senast uppdaterad 27 juli 2022