En massör masserar en persons rygg

Anmälningspliktig verksamhet

Enligt miljöbalken ska du som avser att starta en anmälningspliktig verksamhet anmäla det till Sundbybergs stad senast sex veckor innan verksamheten startar.

Det beror på att vi måste känna till den nya verksamheten för att kunna ge råd, lämna upplysningar och ställa de krav som kan behövas ur hälsoskydds­synpunkt. Med anmälan ska det skickas med information om lokalen så som en ritning och vilka luftflöden som råder i lokalen. Om verksamheten bedrivs utomhus, till exempel om anmälan avser en förskola med förskolegård, ska det även bifogas en karta över utemiljön.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

 • Hygienlokal med stickande och/eller skärande behandling, såsom akupunktur, diatermi, fotvårdlänk till annan webbplats, injektionsbehandling, piercinglänk till annan webbplats, tatueringlänk till annan webbplats och öronhåltagning utan engångskassetter
 • Solarium
 • Skolor, förskolor, fritidshem och liknande
 • Bassängbad, strandbad

Egenkontroll

Enligt miljöbalkens (1998:808) 26 kap. 19 § ska verksamhetsutövare som bedriver en anmälningspliktig verksamhet fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller skada på miljön, detta kallas för egenkontroll.

Anmälningspliktiga verksamheter berörs även av de preciserade reglerna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, vilket bland annat innebär att många rutiner inom verksamheten ska vara dokumenterade. Egenkontrollen ska bland annat innehålla:

 • En fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken och de föreskrifter som meddelats med stöd av balken.
 • Dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av att utrustning med mera för drift och underhåll så att utrustningen hålls i gott skick.
 • Dokumenterade resultat från fortlöpande och systematiska undersökningar och bedömningar av riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Driftstörning som kan leda till olägenheter ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.
 • En förteckning över de kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen ska innehålla:
 1. produktens namn
 2. omfattning och användning av produkten
 3. information om produktens hälso- och miljöskadlighet
 4. produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet

Rutiner och dokumentation ska vara kända inom verksamheten och tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av dokumentationen vid inspektioner.

Verksamhetens art (miljö- och hälsopåverkan) och storlek avgör hur avancerat egenkontrollprogrammet behöver vara.

Avgift för anmälan

Staden tar ut en avgift för att handlägga anmälan. Vilken avgift som gäller för respektive verksamhet regleras i stadens taxaPDF som är antagen av kommunfullmäktige. Om anmälan kommer in för sent kan verksamhetsutövaren komma att få betala en miljösanktionsavgift.

Flytt av verksamhet eller ändring i befintlig lokal

Om en anmälningspliktig verksamhet ska flytta till nya lokaler eller om det ska göras ändringar i befintliga lokaler ska även detta anmälas.

Senast uppdaterad 23 juni 2020