Lärarstuderande

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår som en viktig del i flertalet kurser alternativ som en egen kurs

Partnerområde

För att VFU ska kunna genomföras måste varje studerande ha nära kontakt med en skola och en handledare. Därför har partnerområden organiserats i kommunerna. Sundbybergs stad är ett partnerområde. Partnerområdet omfattar alla förskolor, skolor och handledare som medverkar i lärarutbildningen i kommunen. All VFU kan inte alltid genomföras hos samma handledare genom hela utbildningstiden, men varje studerande får en hemvist hos en handledare på en skola/förskola. Avsikten är att den studerande ska följa denna handledare och tillhörande arbetslag under längre tid och lära känna personal och elever som tillhör arbetslaget.
Utifrån studenternas val av utbildning och ämnesinriktning samt åldersgrupp görs placeringarna av studenterna. På varje förskola och skola finns en VFU-ansvarig kontaktperson (oftast en förskolechef/rektor) som hjälper till att placera studenten hos en handledare.

Mer information i Handbok VFU.

Skolledning och arbetskamrater i skolan

Skolledningen och de blivande arbetskamraterna är ofta mycket intresserade av att införliva dig som lärarstuderande som en ny medlem i arbetslaget. De ser dig som en möjlig blivande lärare i skolan och vill på olika sätt bidra till att du får en så bra start som möjligt på din lärarbana. Det ligger emellertid ett stort ansvar på dig själv att sätta av tillräckligt med tid för att vistas i förskolan eller skolan. Du bör utnyttja alla möjligheter till att delta i lärarnas olika arbetsuppgifter. Det faller sig naturligt på t ex friluftsdagar och under elevernas raster att du utför samma arbetsuppgifter som lärarna delar på. När du befinner dig i en barngrupp eller i ett klassrum ska du helst vara så förberedd att du naturligt kan agera som lärare i olika funktioner. Eleverna ser dig som en lärare.

Eftersom studenterna valt olika kurser och inriktningar i utbildningen kommer du också själv att få svara för information till handledaren och till dina arbetskamrater om de studieuppgifter som ingår i den aktuella kursen. Eftersom det är ditt schema som styr i vilken omfattning och under vilka perioder du har möjlighet att vara på skolan är det viktigt att du planerar för din VFU. Dina VFU-perioder bör du fortlöpande informera din handledare om. Det mesta av skolarbetet planeras terminsvis, månadsvis och veckovis. Dina arbetskamrater har rätt att få veta i god tid och i förväg när du avser att delta i skolans arbete.

Har du lämnat tydlig information om dina studier och din tidsplanering kan du också vänta dig att din förskola/skola och handledare ställer upp för att ge dig bra utvecklingsmöjligheter i skolarbetet. Det bästa är om du regelbundet, helst på bestämda tider kan delta i arbetslagets arbete.

Senast uppdaterad 23 augusti 2016