Madendalen

Visionsbild

Visionsbild som visar hur Madendalen kan komma att se ut i framtiden. Illustration: Dinell Johansson.

Nu utvecklar vi Enköpingsvägen till stadsgata för att stärka kopplingarna mellan Sundbybergs olika stadsdelar och bygga bort den barriäreffekt som finns idag. Projektet har fått namnet Madendalen.

En webbdialog hölls 2016 för att ta reda på vad Sundbybergarna efterfrågade i form av service, aktiviteter, naturvärden och gestaltning. Nu har ett visionsdokument med två scenarier tagits fram. Det syftar till att ge en samlad målbild i det framtida arbetet med projektet. Ett stort projekt har många intressenter och löper över lång tid. Då är det viktigt att alla arbetar åt samma håll, så att den färdiga miljön blir så bra som möjligt. Huvuddokumentet och tillhörande utredningar hittar du under Relaterat innehåll.

Vision Madendalen ger en stadsdel som med hjälp av nya kvarter, mötesplatser och gröna stråk kopplar samman Sundbybergs stad i ett kontinuerligt offentligt rum. Det blir enkelt att röra sig till fots och med cykel. Nya mötesplatser ger rum för samvaro och aktiviteter med god tillgänglighet för människor i alla åldrar. Madendalen utvecklas för att ge fler möjligheten att bo och arbeta här och för att skapa bättre förutsättningar för stadsliv.

Utvecklingen av Madendalen syftar till att:

  • Bygga bort den barriäreffekt som Enköpingsvägen har i området idag.
  • Stärka kopplingarna mellan Sundbybergs olika stadsdelar.
  • Göra om vägen till en stadsgata, med lägre hastighet för trafiken.
  • Skapa trivsamma och gröna miljöer med utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
  • Skapa förutsättningar för lokal service och handel.
  • Skapa förutsättningar för 8-10 000 nya bostäder och ett stort antal arbetsplatser.

Nästa steg

Projektet är i ett tidigt skede. Under 2018 arbetade vi med att inhämta synpunkter på visionsdokumentet från myndigheter, företag, grannkommuner och övriga sakägare. Nu bearbetar vi visionsdokumentet och kommer därefter återkoppla till samrådet från 2018 såväl som visionsdialogen från 2016.

De folkvalda politikerna i Sundbyberg kommer även att fatta nytt beslut om de vill genomföra projektet enligt intentioner beskrivna i Visonsdokumentet. Därefter tas program och detaljplaner fram. Då finns flera tillfällen att lämna synpunkter. Byggstart är uppskattad till 2028 och staden utforskar även möjligheter att testa delar av förslaget i full skala, med uppskattad start 2022. Mer information kommer under våren 2020.

Senast uppdaterad 11 december 2019