Ridanläggning

En ridanläggning planeras i anslutning till naturreservatet i norra Milot, men byggnationen har försenats eftersom markföroreningar har påträffats i området. 

En miljöteknisk markundersökning har genomförts i syfte att klarlägga föroreningens omfattning och eventuell miljöpåverkan. Rapporten från denna undersökning är ännu inte färdigställd. I nuläget kan staden inte ge något besked om när och på vilket sätt vi kan gå vidare med projektet.


Senast uppdaterad 5 januari 2018