Bidrag till föreningar med idrott, friluftsliv, fritid och kulturaktiviteter

Föreningar med idrott, friluftsliv , fritid eller kulturaktiviteter kan ansöka om bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

På den här sidan finns information om regler för att vara en stödberättigad förening, vilka bidrag som finns, hur föreningar ansöker och hur ansökan bedöms. Alla bidrag som beviljas ska också redovisas.

Bidrag

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag är den huvudsakliga formen för ekonomiskt stöd till föreningar. Bidraget kan sökas av föreningar som har verksamhet för de prioriterade grupperna (barn och unga mellan 7–20 år, personer med funktionsnedsättning och personer med pension).

Bidraget är till för att stödja den löpande verksamheten, till exempel regelbundna träningar och repetitioner.

Hur ansöker man om aktivitetsbidrag?

De föreningar som söker aktivitetsbidrag måste först skicka in information om sina grunduppgifter.

Anmälan om grunduppgifter för aktivitetsbidrag. Word, 124.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Själva ansökan om aktivitetsbidrag redovisas sedan genom tjänsten Aktivitetskort På Nätet (APN).

För mer information om APN mejla: Karin.Ljunggren@sundbyberg.se

Ansökningsdatum

Aktivitetsbidrag söks vid två olika tillfällen:

 • Ansökan för aktiviteter under perioden 1 januari–30 juni lämnas in senast 25 augusti samma år.
 • Ansökan för aktiviteter under perioden 1 juli–31 december lämnas in senast 25 februari efterföljande år.

Vad gäller vid bedömningen av aktivitetsbidrag?

Föreningen får bidrag för de lärarledda aktiviteter som uppfyller kriterierna som finns för aktivitetsbidrag. Vilka kriterier som gäller anges i kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är till för att stödja föreningars löpande verksamhet för aktiviteter som inte uppfyller kraven för aktivitetsbidrag.

Ni kan ansöka om verksamhetsbidrag för:

 • Verksamhet som inte uppfyller kriterierna för aktivitetsbidrag eller där kostnaderna inte täcks av aktivitetsbidrag eller av stöd från studieförbunden.
 • Verksamhet som inte består av regelbundna medlemsaktiviteter.
 • Lokalkostnader om det finns ett behov av anpassade lokaler som inte staden kan erbjuda. Grundprincipen är dock att så långt som möjligt använda stadens gemensamma lokaler.

Om det finns ett behov av långsiktig planering kan verksamhetsbidrag sökas för upp till tre år. I dessa fall beviljas verksamhetsbidrag för ett år, med möjlighet till förlängning efter uppföljning av första och andra verksamhetsåret.

Om din verksamhet riktar sig till exempelvis personer med funktionsnedsättning eller som befinner sig i olika typer av utsatthet kan du också söka ett verksamhetsbidrag för särskilda målgrupper.

Verksamhetsbidrag för särskilda målgrupper

Ansökningsdatum

Sista datum för att ansöka om verksamhetsbidrag är den 1 oktober.

Projektbidrag för investering i lokaler eller inventarier

Projektbidraget riktar sig till föreningar som vill renovera, bygga om eller bygga till sina lokaler, eller som måste köpa in större inventarier. Syftet med stödet är att underlätta för föreningar att finansiera och genomföra investeringar inom sitt verksamhetsområde för att förbättra och utveckla sin verksamhet.

 • Stödet kan sökas av stödberättigade föreningar inom kultur- och fritidsnämnden som antingen hyr lokal av staden eller som hyr lokal av annan aktör.
 • Stödet kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, inventarier (ex. byte av fönster, isolering, eller andra verksamhetsspecifika inventarier) eller standardhöjande åtgärder.
 • Föreningar kan högst beviljas 50 procent av kostnader för investeringar i annan lokal än stadens lokaler. Om ansökan gäller lokaler som föreningen hyr av staden så finns möjlighet att bevilja en större andel av kostnaden.
 • Stödet kan ges i olika form, ex genom att staden står för inköp av inventarier eller genom en utbetalning. Vilken form som bidraget ges i kommer sektorn fram till i dialog med föreningen.
 • Stödet söks alltid innan investeringen påbörjas.

Om du som förening är intresserad av att söka projektbidraget eller har några frågor kring projektbidraget hör av er till sektorn för kultur och fritid via e-post kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Projektbidrag

Föreningar kan ansöka om projektbidrag för särskilda satsningar, projekt eller arrangemang som inte ingår i den löpande verksamhet.

Ni kan ansöka om projektbidrag för :

 • Särskilda satsningar, projekt och arrangemang inom er verksamhet.
 • Delfinansiering i projekt som ni genomför med andra parter.

I projekt där det finns ett behov av långsiktig planering kan ni söka om projektbidrag för upp till tre år. I dessa fall beviljas projektbidrag för ett år med möjlighet till förlängning efter uppföljning av första och andra verksamhetsåret.

Ansökningsdatum

Projektbidrag under 30 000 kronor kan sökas löpande under året, men ansökan ska skickas in senast sex veckor före projektets eller arrangemangets genomförande.

Projektbidrag över 30 000 kronor måste sökas senast 1 oktober. Beslut om projektbidrag över 30 000 fattas av kultur- och fritidsnämnden på nämndsmötet i december. Projektets eller arrangemangets genomförande kan först ske efter att beslut fattats i nämnden.

Projektbidrag Toppstugan

Ni kan söka bidraget för aktiviteter som sker i/vid Toppstugan i Hallonbergen. Bidraget kan sökas för alla typer av aktiviteter och arrangemang, allt från konserter och föreställningar till allsångskvällar eller lovaktiviteter. Aktiviteterna kan rikta sig till alla åldrar och målgrupper.

För att beviljas bidrag ska den planerade aktiviteten:

 • Ske i/vid Toppstugan.
 • Vara gratis eller ha en låg deltagaravgift.
 • Rikta sig till andra än enbart föreningens medlemma

Ansökningsdatum

Bidraget kan sökas löpande under året, men ansökan ska skickas in senast sex veckor före projektstart. Ni kan max ansöka om 30 000 kronor per ansökan.

Information om uthyrning av Toppstugan kan ni hitta på toppstugans hemsida, toppstugansundbyberg.se Länk till annan webbplats..

Lovbidrag

Lovbidrag kan sökas av föreningar som vill arrangera verksamhet under skolloven. Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga 6-20 år.

Lovbidrag beviljas för verksamhet under loven. Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga 6-20 år. Föreningar kan ansöka om max 30 000 kronor för alla lov förutom sommarlovet då summan kan vara högre.

För att beviljas lovbidrag ska den planerade aktiviteten i första hand:

 • Vara öppen utan krav på föranmälan. Föreningen kan dock ta upp intresseanmälningar för att kunna planera antalet ledare eller liknande.
 • Ha ett program för den verksamhet som erbjuds och att det sprids till barn och unga i Sundbyberg. Information om aktiviteten ska även finnas på stadens hemsida.
 • Föreningen ska efter beslut om bidrag skicka in information om aktiviteten enligt mallen som sektorn för Kultur och fritid tagit fram. 
 • Vara gratis. Det finns dock möjlighet för föreningarna att sälja enklare förtäring under aktiviteterna samt ta en lägre summa i administrationsavgift. 
 • Ge lika möjligheter för alla att delta. Detta kräver att flickors och pojkars deltagande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist.

Ansökningsdatum:

 • Sportlov: Ansökan senast 10 januari
 • Påsklov: Ansökan senast 20 februari
 • Sommarlov: Ansökan senast 31 december
 • Höstlov: Ansökan senast 11 september
 • Jullov: Ansökan senast 14 november

Bidrag till studieförbund

Bidrag till studieförbund är till för att stödja studieförbundens löpande verksamhet.

Bidraget utgår till avdelning (avdelningar samverkande i region) som erhåller statligt bidrag via folkbildningsrådet samt har självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.

Bidrag beviljas till studieförbund som har haft verksamhet i kommunen under föregående år. Beräkningsgrund för bidraget är antalet bidragsberättigade studietimmar som varje studieförbund redovisat som SCB sammanställer. Bidraget beräknas per kalenderår.

Ansökningsdatum
Sista datum för ansökan om bidrag till studieförbund är den 31 mars.

Så här ansöker du om bidrag

Ansökningar om bidrag görs digitalt. För att ansöka om bidrag loggar du in med Mobilt BankID på din förenings sidor i systemet Actor. För att kunna logga in måste din förening ha lagt till dig som kontaktperson.

Systemet Actor Länk till annan webbplats.

Vem kan ansöka om bidrag från kultur och fritidsnämnden?

För att kunna ansöka om bidra från kultur- och fritidsnämnd måste föreningen vara en stödberättigad förening i Sundbyberg. Läs mer om detta på denna sida:

Stödberättigad förening i Sundbyberg

Läs om kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet här. Länk till annan webbplats.

Bedömning av ansökan

Kultur- och fritidsnämnden gör alltid en helhetsbedömning av varje ansökan som inkommer. Om eller vad en förening beviljas i bidrag beror på flera olika faktorer. I regel söks det dock mer i bidrag än vad som finns att fördela och nämnden behöver ofta prioritera mellan olika ansökningar.

Nämnden prioriterar verksamhet som riktar sig till någon av de prioriterade målgrupperna (barn och unga 7-20 år, personer med pension och personer med funktionsnedsättning).

Nämnden prioriterar verksamheter:

 • Där unga leder unga.
 • Där målgruppen själv är med i utformningen av aktiviteterna där det är möjligt.
 • Som når målgrupper som idag är underrepresenterade i föreningen.
 • Som sker i samarbete med andra föreningar, andra aktörer eller med staden.
 • Som är inkluderande för barn och unga med funktionsvariationer.
 • Som främjar integration och arbetar för att alla oavsett kulturell eller socioekonomisk bakgrund ska kunna mötas på lika villkor.

Läs om kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet här. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Om du har några frågor om ansökan, eller om föreningen vill ha hjälp och stöd med ansökan kan du höra av dig till oss.

E-post: kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 80 00

Senast uppdaterad 18 oktober 2023