Målarfärg

Ateljéstöd

Ateljéstöd är ett stöd till yrkesverksamma konstnärer för hyra av konstnärsateljéer. Stödet kan sökas av dig som är yrkesverksam konstnär, som är skriven i Sundbyberg och har din ateljé i Stockholms län.

Varje år beviljas fem konstnärer ett treårigt ateljéstöd på 10 000 kronor per år. Beslut om tilldelning fattas av kultur- och fritidsnämnden utifrån kriterier som finns i Sundbybergs stads riktlinjer för ateljéstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan ansöka om ateljéstöd?

För att vara behörig att söka ateljéstöd behöver följande grundkriterier uppfyllas.

Utbildning

Du ska ha en konsthögskoleutbildning inom bild och form från någon av landets konsthögskolor eller liknande, alternativt en jämförbar internationell utbildning. Om formell utbildning saknas ska du under de senaste fem åren huvudsakligen ha arbetat med din konstform och ha verkat i etablerade sammanhang genom återkommande professionella engagemang.

Yrkesverksamhet

Du ska kunna visa på omfattande och aktiv yrkesverksamhet under de senaste fem åren genom dokumentation av utställningar, offentliga konstuppdrag och/eller andra utåtriktade konstprojekt. Du kan inte hänvisa till utställningar som ägt rum i samband med utbildning. Om du i huvudsak är studerande kan du inte tilldelas ateljéstöd.

Bosatt i Sundbyberg

Du som ansöker ska vara folkbokförd i Sundbyberg både vid ansökan och under den kommande treårsperioden.

Vilka krav ställs på ateljén?

 • Ateljén ska vara placerad i Stockholms län.
 • Ateljéhyran ska vara minst 1200 kronor i månaden (14 400 kronor om året).
 • Ateljéstödet är personligt och kan endast sökas för en ateljé som du har kontrakt på.
 • Ateljéstödet kan bara beviljas under förutsättning att lokalen är hyrd som ateljé vilket ska framgå i kontraktet.
 • Ateljén får inte vara i anslutning till din egen bostad (undantag kan göras om du har särskilda skäl, såsom sjukdom eller funktionsnedsättning).
 • Om ateljén hyrs i andra hand ska vidareuthyrningen vara godkänd av fastighetsägaren.
 • Delas ateljén med andra konstnärer kan stöd sökas av respektive konstnär för deras del av ateljén och del av hyran. Del av lokalen som används av annan person eller för annat ändamål får inte räknas in i bidragsgrundande hyra.
 • Hyreskontraktet ska var giltigt under hela treårsperioden. Vid rivningskontrakt kan undantag göras.

Ansökningsdatum

Sista datum för ansökan är den 30 juni.

Bedömning av ansökan och beslut

Ansökan om ateljéstöd behandlas en gång per år av en referensgrupp. En helhetsbedömning av ansökan ligger till grund för beslutet.

Bedömning görs med hänsyn till stadens mål i stadens kulturpolitiska program och stadens konstpolicy där graden av yrkesverksamhet, verkshöjd och koppling till Sundbybergs stads vision om konst vägs samman. I de fall då samtliga av de mottagna ansökningarna inte uppfyller kraven kan beslut fattas att inte bevilja något stöd alls.

Urvalskriterier

Om antalet ansökningar överstiger det angivna antalet för beviljade stöd, ska ett urval ske. Urvalet ska bidra till att de beviljade stöden innebär en representation av mångfald med olika människors röster och berättelser utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Urvalet ska även bidra till representation av olika konstuttryck inom bild och form. Konstnärer med ateljé i Sundbyberg prioriteras.

Beslut

Beslut om ateljéstöd fattas på delegation av sektorn för kultur och fritid. Om ansökan kräver flera kompletteringar innan sektorn kan handlägga ärendet har sektorn möjlighet att avvisa ansökan.

Redovisning av ateljéstöd

Du som beviljats stöd ska årligen, under de tre beviljade åren, inkommer med en kopia av föregående års inbetalda hyresavier i januari.

Övriga villkor

 • Ateljéstödet ska användas av dig som har ansökt om och beviljats stödet.
 • Stöd kan endast beviljas för en ateljé per sökande.
 • Förändringsanmälan - Du är skyldig att utan uppmaning anmäla skriftligen till sektorn för kultur och fritid om eventuella förändringar såsom flytt, uppsägning eller byte av ateljé, byte av hemadress, eller om du på annat sätt inte längre uppfyller villkoren för ateljéstödet.
 • Du kan beviljas uppehåll inom en beviljad treårsperiod för till exempel föräldraledighet, sjukskrivning, studier, flytt eller uthyrning av ateljé. Uppehåll kan beviljas för en period om längst ett år. Beslut om uppehåll fattas av sektorn för kultur och fritid och ska föranmälas skriftligt till kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se.
 • Om du lämnat felaktiga uppgifter i din ansökan kan du bli återbetalningsskyldig.
 • Ateljéstödet är skattepliktigt. Sektorn lämnar in inkomstuppgifter till Skatteverket.

Kontakt

Om du har frågor kring din ansökan mejl till Kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Så här ansöker du om ateljéstöd

Ansökan om ateljéstöd sker via stadens e-tjänst. Till ansökan ska handlingar så som personbevis, hyreskontrakt och uppgifter om utbildning skickas in.

Senast uppdaterad 2 oktober 2023