Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är till för att stödja föreningars löpande verksamhet för aktiviteter som inte uppfyller kraven för aktivitetsbidrag.

Du kan ansöka om verksamhetsbidrag för:

  • Verksamhet som inte uppfyller kriterierna för aktivitetsbidrag eller där kostnaderna inte täcks av aktivitetsbidrag eller av stöd från studieförbunden.
  • Verksamhet som inte består av regelbundna medlemsaktiviteter.
  • Lokalkostnader om det finns ett behov av anpassade lokaler som inte staden kan erbjuda. Grundprincipen är dock att så långt som möjligt använda stadens gemensamma lokaler.

Om det finns ett behov av långsiktig planering kan verksamhetsbidrag sökas för upp till tre år. I dessa fall beviljas verksamhetsbidrag för ett år, med möjlighet till förlängning efter uppföljning av första och andra verksamhetsåret.

Ansökan

Från och med den 1 februari kommer ansökningar om verksamhetsbidrag att ske digitalt genom ett nytt system för bidrag och föreningsregister, som kallas Actor.

För att använda Actor måste alla föreningar anmäla en föreningsadministratör som ska ansvara för systemet i deras förening. Detta gör du genom att fylla i och skicka in blanketten för anmälan tills stöd för föreningslivet - Actor.

Blankett för anmälan tills stöd för föreningslivet - Actor.

Om det är en helt ny förening måste du även registrera föreningen i vårt föreningsregister.

Registrera din förening i föreningsregistret.öppnas i nytt fönster

Ansökningsdatum

Verksamhetsbidrag söks senast den 1 oktober.

Om du vill ansöka om verksamhetsbidrag för kommande kalenderår, men inte har alla kostnader klara den 1 oktober, kan du kontakta oss för att
diskutera möjligheten att komplettera ansökan senare under året. Denna möjlighet ges dock endast i undantagsfall, grundregeln är att alla kostnader ska vara klara vid ansökan.

Bedömning av ansökan

Nämnden gör alltid en helhetsbedömning av varje ansökan som inkommer. Om eller vad en förening beviljas i bidrag beror på flera olika faktorer. I regel söks det dock mer i bidrag än vad som finns att fördela och nämnden behöver ofta prioritera mellan olika ansökningar.

Nämnden prioriterar verksamhet som riktar sig till någon av de prioriterade målgrupperna (barn och unga 7–20 år, personer med pension och personer med funktionsnedsättning).

Läs mer om vilken typ av verksamhet som nämnden prioriterar i kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet.PDF

Redovisning av bidraget

Bidraget ska redovisa den verksamhet som har bedrivits i samband med en ny ansökan, alternativt efter årsmöte om föreningen inte söker om verksamhetsbidrag för kommande år. Du kan välja att skicka in en egen redovisning eller använda vår blankett för redovisning.

Blankett för redovisning av föreningsbidragWord

Om du väljer att skicka in en egen redovisning ska den innehålla:

  • En beskrivning av den verksamhet som föreningen har bedrivit (innehåll, omfattning, antal deltagare, fördelning tjejer/kvinnor och killar/män osv.)
  • Ekonomisk redovisning som visar samtliga intäkter och kostnader för verksamheten/projektet. Den ekonomiska redovisningen ska följa posterna i den budget som låg till grund för beslutet om bidrag.

Redovisning av tidigare bidrag krävs för att nämnden eller förvaltningen ska kunna fatta beslut om nya bidrag till föreningen.

Frågor

Om du har några frågor om ansökan, eller om föreningen vill ha hjälp och stöd med ansökan kan du höra av dig till oss.

E-post: kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 80 00

Senast uppdaterad 18 januari 2019