Verksamhetsbidrag kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsbidrag är till för att stödja föreningars löpande verksamhet för aktiviteter som inte uppfyller kraven för aktivitetsbidrag.

Du kan ansöka om verksamhetsbidrag för:

  • Verksamhet som inte uppfyller kriterierna för aktivitetsbidrag eller där kostnaderna inte täcks av aktivitetsbidrag eller av stöd från studieförbunden.
  • Verksamhet som inte består av regelbundna medlemsaktiviteter.
  • Lokalkostnader om det finns ett behov av anpassade lokaler som inte staden kan erbjuda. Grundprincipen är dock att så långt som möjligt använda stadens gemensamma lokaler.

Om det finns ett behov av långsiktig planering kan verksamhetsbidrag sökas för upp till tre år. I dessa fall beviljas verksamhetsbidrag för ett år, med möjlighet till förlängning efter uppföljning av första och andra verksamhetsåret.

Om din verksamhet riktar sig till exempelvis personer med funktionsnedsättning eller som befinner sig i olika typer av utsatthet kan du också söka ett verksamhetsbidrag för särskilda målgrupper.

Verksamhetsbidrag för särskilda målgrupper

Ansökan

Ansökningar om verksamhetsbidrag görs digitalt. För att ansöka om bidrag loggar du in med Mobilt BankID på din förenings sidor i systemet Actor. För att kunna logga in måste din förening ha lagt till dig som kontaktperson i systemet.

Information om system för hantering av bidrag

Ansökningsdatum

Verksamhetsbidrag söks senast den 1 oktober.

Om du vill ansöka om verksamhetsbidrag för kommande kalenderår, men inte har alla kostnader klara den 1 oktober, kan du kontakta oss för att
diskutera möjligheten att komplettera ansökan senare under året. Denna möjlighet ges dock endast i undantagsfall, grundregeln är att alla kostnader ska vara klara vid ansökan.

Bedömning av ansökan

Nämnden gör alltid en helhetsbedömning av varje ansökan som inkommer. Om eller vad en förening beviljas i bidrag beror på flera olika faktorer. I regel söks det dock mer i bidrag än vad som finns att fördela och nämnden behöver ofta prioritera mellan olika ansökningar.

Nämnden prioriterar verksamhet som riktar sig till någon av de prioriterade målgrupperna (barn och unga 7–20 år, personer med pension och personer med funktionsnedsättning).

Läs mer om vilken typ av verksamhet som nämnden prioriterar i kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet. Pdf, 103.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av bidraget

Bidraget ska redovisa den verksamhet som har bedrivits i samband med en ny ansökan, alternativt efter årsmöte om föreningen inte söker om verksamhetsbidrag för kommande år.

Frågor

Om du har några frågor om ansökan, eller om föreningen vill ha hjälp och stöd med ansökan kan du höra av dig till oss.

E-post: kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 80 00

Senast uppdaterad 15 juni 2021