Lovbidrag

Lovbidrag kan sökas av föreningar som vill arrangera verksamhet under skolloven. Aktiviteterna ska i första hand rikta sig till barn och unga 7-20 år.

Vad kan vi söka lovbidrag för?

Lovbidrag beviljas för bidrag till verksamhet under loven. Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga 7-20 år. För att beviljas lovbidrag ska den planerade aktiviteten i första hand:

 • Vara öppen utan krav på föranmälan.
 • Ha ett program för den verksamhet som erbjuds och att det sprids till barn och unga i Sundbyberg.
 • Vara gratis. Det finns dock möjlighet för föreningarna att sälja enklare förtäring under aktiviteterna.
 • Ge lika möjligheter för alla, oavsett kön, att delta. Detta kräver att flickors och pojkars deltagande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist.

Hur och när ansöker vi?

Ni ansöker genom att fylla i blanketten för ansökan och skicka in den med e-post till kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se.

Blankett för ansökan om lovbidragWord

Eftersom riktlinjerna är nya kommer vi även under år 2018 vara mer flexibla vad gäller datum för ansökan om lovbidrag. Kontakta oss för mer information om vilka datum som gäller.

För att kunna söka bidrag måste er förening även vara registrerad i stadens föreningsregister.

Registrera er i föreningsregistret.öppnas i nytt fönster

Hur går bedömningen av ansökan till?

Nämnden gör alltid en helhetsbedömning av varje ansökan som inkommer. Om eller vad en förening beviljas i bidrag beror på flera olika faktorer. I regel söks det dock mer i bidrag än vad som finns att fördela och nämnden behöver ofta prioritera mellan olika ansökningar.

Utöver kraven ovan prioriteras verksamhet som:

 • Sker i samarbete med andra föreningar, andra aktörer eller med staden.
 • Arbetar för att inkludera barn och unga med funktionsnedsättning.
 • Främjar integration och arbetar för att alla oavsett kulturell eller socioekonomisk bakgrund ska kunna mötas på lika villkor.
 • Arbetar för att nå grupper som idag är underrepresenterade i föreningen.

Hur redovisar vi bidraget?

Lovbidraget ska redovisas efter att aktiviteten/projektet har genomförts. Redovisningen ska skickas in inom tre månader efter att projektet avslutats. Ni kan välja att skicka in en egen redovisning eller använda vår blankett för redovisning.

Blankett för redovisning av föreningsbidragWord

Om ni väljer att skicka in en egen redovisning ska den innehålla:

 • En beskrivning av den verksamhet som föreningen har bedrivit (innehåll, omfattning, antal deltagare, fördelning tjejer/kvinnor och killar/män osv.)
 • Ekonomisk redovisning som visar samtliga intäkter och kostnader för
  verksamheten/projektet. Den ekonomiska redovisningen ska följa posterna i den budget som låg till grund för beslutet om bidrag.

Redovisning av tidigare bidrag krävs för att nämnden eller förvaltningen ska kunna fatta beslut om nya bidrag till föreningen.

Har ni några frågor?

Om ni har några frågor om ansökan, eller om er förening vill ha hjälp och stöd med ansökan kan ni höra av er till oss.

E-post: kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 80 00

Senast uppdaterad 14 februari 2018