Kamerabevakning

På vissa platser i Sundbybergs stad förekommer kamerabevakning som utförs av staden. Kamerabevakningen är en del av stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Där kamerabevakning förekommer ska det alltid finnas en tydlig skyltning. Hur en kommun får bedriva kamerabevakning styrs av kamerabevakningslagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Tillstånds- och tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Inom Sundbybergs stad förekommer kamerabevakning som utförs av andra än staden. Det kan till exempel vara andra myndigheter eller privata näringsidkare. För mer information om den kamerabevakningen och personuppgiftshantering kontaktar du den som bedriver kamerabevakningen.

Personuppgifter

En personuppgift är inte bara namn, personnummer och liknande utan en personuppgift kan även vara att det går att identifiera en person på ett foto eller en film-/ljudinspelning. Reglerna för hantering av personuppgifter och personuppgiftsbehandlingar återfinns i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och enligt dataskyddsförordningen har du följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

Tillgång till dina personuppgifter

Du kan få information om de personuppgifter staden registrerar och använder, var de kommer ifrån och vad kommunen använder dem till. Du kan få information om hur länge dina uppgifter lagras och om kommunen lämnar ut dina personuppgifter till andra. Din rätt att ta del av dessa uppgifter kan dock begränsas av lagstiftningen (t.ex. vid sekretess) och skyddet av andra personers integritet.

Få felaktiga personuppgifter rättade

Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få uppgifterna rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Få dina personuppgifter raderade, begränsade

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Sådan rätt omfattar dock inte hantering av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet som behandling på grund av lagstiftning.

Få invända mot hur kommunen använder dina personuppgifter

Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och begära att kommunen begränsar användningen av uppgifterna om dig. Vill du utnyttja dina rättigheter kontaktar du den nämnd som utför kamerabevakningen och är personuppgiftsansvarig. Ansvarig nämnd anges nedan under respektive kamerabevakning.

Kontakt

Vid frågor om kamerabevakningen och/eller dina rättigheter i samband med den är du alltid välkommen att kontakta Sundbybergs stad på telefonnummer: 08-706 80 00. Du kan också kontakta Sundbybergs stads dataskyddsombud: dataskyddsombud@sundbyberg.se.

Om du har klagomål gällande Sundbybergs stads personuppgiftshantering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY):

www.imy.se Länk till annan webbplats..

Här förekommer kamerabevakning

Ängskolan, Vackra vägen 6–8 

Personuppgiftsansvarig är grundskole- och gymnasienämnden.

Dataskyddsombud är Frida Sjökvist

Kamerornas placering och syfte

På Ängskolan bedrivs kamerabevakning i brottsförebyggande syfte, framförallt för att motverka stölder, skadegörelse och andra brott på skolan. Kamerabevakningen sker både under skoltid och då skolan är stängd. Den rättsliga grunden för övervakningen är allmänt intresse. Kamerorna sitter inomhus på 49 platser dit allmänheten inte har tillträde.

Hantering av kameramaterialet

Endast ett fåtal behöriga medarbetare i Sundbybergs stad har tillgång till det inspelade materialet. Inspelningarna lagras på Sundbybergs stads egna servrar som är väl skyddade mot intrång och obehörig access. Ljud kan inte tas upp i kamerabevakningen. Kameramaterialet från kamerorna lagras i sju dygn.

Inspelat material omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att material från kamerabevakning inte får lämnas ut till andra än till brottsbekämpande myndigheter i vissa lagstadgade fall.

Senast uppdaterad 28 februari 2024