Sundbybergs stads trygghetsarbete utvecklas och stärks med förnyat medborgarlöfte

Sundbybergs stad och Polisen har enats om en ny samverkansöverenskommelse och nya medborgarlöften för 2021. Med tät samverkan utifrån en tydlig gemensam riktning kan nu det så viktiga långsiktiga och förebyggande arbetet för att öka tryggheten i staden intensifieras.

Polisens trygghetsundersökning visar att det finns frågor som framträder tydligare än andra när det gäller otrygghet. Det handlar bland annat om nedskräpning, mörka platser samt klotter och skadegörelse i det offentliga rummet.

-Vi kommer prioritera trygghetshöjande åtgärder i stadens offentliga miljö för att alla som bor, verkar och vistas i Sundbyberg ska känna sig trygga här, säger Jan Eriksson, stadsdirektör i Sundbybergs stad.

Trygg och säker offentlig miljö
När det gäller arbetet med för att stärka tryggheten och säkerheten i den offentliga miljön utgår stadens åtgärder i från det som framkommer i de trygghetsvandringar, medborgardialoger och trygghetsundersökningar som genomförs löpande. Åtgärder vidtas från olika sektorer i förvaltningen, kommunala bolag och andra samverkanspartners till staden. Bland åtgärderna finns till exempel nattvandring.

Trygghetsskapande åtgärder i Rissne och Hallonbergen kommer fortsatt ha högsta prioritet. Stadsdelarna har mycket stor potential och stadsutvecklingsprocessen i dessa stadsdelar måste beakta både samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftets intentioner.

Samverkan är en framgångsfaktor
Samverkan mellan Polisen och Sundbybergs stad, och mellan stadens verksamheter och civilsamhället är helt avgörande för att det så viktiga långsiktiga och förebyggande arbetet ska nå framgång. Därför har Polisen och staden kommit överens om att samverka både på strategisk och operativ nivå. Det innebär i praktiken att arbetet bedrivs långsiktigt och följs upp och koordineras regelbundet. Det kan exempelvis handla om att stadens och polisen resurser riktas mot ett visst geografiskt område eller att staden klipper buskage och sanerar klotter vid vissa platser som upplevs otrygga eller att hålla rent och snyggt i det offentliga rummet, flyttar på övergivna fordon eller beivrar olovliga bosättningar på stadens mark.

-Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet betonar vikten av samverkan och samarbete mellan kommun och polisen och syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och effektivt brottsförebyggande arbete som bidrar till ökad trygghet och säkerhet i staden säger Caroline Westlund, lokalpolisområdeschef i Solna.

Ideella krafter som samverkar
En central och mycket viktig del i samverkan är att staden erbjuder en plattform för alla goda ideella krafter som verkar i Sundbyberg. Staden har för avsikt att ytterligare utveckla denna samverkan som tidigare prövats under sommaren 2020. Staden vill underlätta för och ta vara på den kunskap och de resurser som föreningsliv, grannsamverkan, nattvandrarföreningar, trossamfund och andra ideella krafter besitter.

Samverkansöverenskommelsen mellan Sundbybergs stad och Polisen förnyas vartannat år och medborgarlöftena förnyas varje år.

Senast uppdaterad 16 juni 2022