Budget för år 2022

Den 11 november 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2022. Bakom den budget som röstades igenom står Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ledorden för mittenstyrets budget är ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Arbetet med hållbar utveckling har en tydlig koppling till de globala målen i Agenda 2030. De övergripande målen i budgeten är satta utifrån dessa.

Bland de satsningar som ska göras under 2022 kan nämnas:

  • Ökad trygghet i Rissne och Hallonbergen
  • Fortsatt arbete med miljömässig hållbarhet, till exempel genom koldioxidbudget och fler solceller på stadens byggnader
  • En långsiktigt hållbar ekonomi

Kommunalskatten för 2022 är fortsatt 18,90 öre per skattekrona.

Tillväxten och utjämningssystemet påverkar ekonomin

Sundbyberg har under de senaste 10 åren varit av en Sveriges snabbast växande kommuner. Med en snabb tillväxt följer också ett stort behov av nya investeringar, inte minst i form av utökad kommunal service inom till exempel skola och omsorg.

Staden bidrar till de kommunala utjämningssystemen och stadens bidrag beräknas öka under åren 2022–2028.

Fördelning av budget 2022

Sundbyberg stads finansiering kommer till största del från skatteintäkter från stadens invånare, men också från flera olika typer av avgifter som invånare och näringsidkare betalar för att använda stadens service och tjänster. Det är till exempel avgifter för miljö- och hälsokontroll för restaurangverksamhet, inträde till simhallen eller för barnomsorg. Många kommunala taxor och avgifter har ett maxtak och flera baserar sig på kommunens faktiska kostnad.

I nedanstående tabell framgår hur 2022 års budget fördelar sig mellan stadens nämnder och dess verksamheter. Varje nämnd gör också sin egen budget där framgår hur pengarna fördelas till de olika verksamheterna inom respektive nämnd.

Budget 2019 Sundbybergs stad

Nämndernas budgetramar

Budgetramar (kommunbidrag) för nämnder, i miljoner kronor

Budget 2021

Budget 2022

Kommunstyrelsen

149,1

182,3

Grundskole- och gymnasienämnden

750,3

775,2

Äldrenämnden

374,3

390

Förskolenämnden

392,2

406,8

Social- och arbetsmarknadsnämnden

612,8

654,2

Kultur- och fritidsnämnden

148,7

154,7

Byggnads- och tillståndsnämnden

10,0

10,4

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

164,1

170,2

Överförmyndarnämnden

4,0

4,2

Kommunfullmäktiges revisorer

1,9

1,9

Valnämnden

0,3

2,4

Summa

2 607,70

2752,30


Senast uppdaterad 7 juni 2022