Budget för år 2023

Den 14 december 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2023. Bakom den budget som röstades igenom står den nya Sundbybergsmajoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet.

I budgeten framgår att arbetet med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska stärkas och att uppdragen ska leda till jämlika uppväxt- och levnadsvillkor genom hela livet med möjligheter till självförsörjning. Arbetet med en ren, trygg och klimatanpassad stad prioriteras.

Bland de satsningar som ska göras under 2023 kan nämnas:

  • För att öka den sociala hållbarheten ska en satsning kallad Hallonbergslyftet genomföras i Hallonbergen för att skapa en trygg och attraktiv stadsdel.
  • Arbetet med miljömässig hållbarhet ska stärkas bland annat genom att förstärka hållbarhetsperspektivet i stadens upphandlingar samt öka lokal förnybar energiproduktion på stadens fastigheter.
  • Den ekonomiska hållbarheten ska förbättras genom att utveckla stadens styrning och arbeta aktivt med kostnadskontroll och ekonomisk planering.

Kommunalskatten för 2023 är 19,25 öre per skattekrona, vilket är 0,35 öre högre än 2022.

Höga kostnader påverkar ekonomin

Priserna på de varor och tjänster staden köper ökar mer än intäkterna vilket innebär en ansträngning för stadens ekonomi. Dessutom ökar stadens pensionskostnader kraftigt under 2023 och 2024.

Till följd av det ekonomiska läget i Sverige förväntas takten i byggandet av bostäder i staden att avta under kommande år. Det kommer troligtvis bidra till en lägre befolkningstillväxt.

Fördelning av budget 2023

Sundbyberg stads finansiering kommer till största del från skatteintäkter från stadens invånare, men också från flera olika typer av avgifter som invånare och näringsidkare betalar för att använda stadens service och tjänster.

I nedanstående diagram och tabell framgår hur stadens gemensamma intäkter är fördelade i 2023 års budget, mellan stadens nämnder. De gemensamma intäkterna som fördelas ut kallas kommunbidrag och utgörs av skatteintäkter, generella statsbidrag samt intäkter och kostnader från utjämningssystemen. Varje nämnd gör också sin egen budget där det framgår vilka intäkter som är specifika för nämnden och hur pengarna fördelas till de olika verksamheterna.

Diagram med budgetfördelning

Nämndernas budgetramar

Budgetramar (kommunbidrag) för nämnder, i miljoner kronor

Budget 2022

Budget 2023

Kommunstyrelsen*

182,3

237,3

Grundskole- och gymnasienämnden

775,2

810,8

Äldrenämnden

390

372,1

Förskolenämnden

406,8

394,5

Social- och arbetsmarknadsnämnden

654,2

641,0

Kultur- och fritidsnämnden

154,7

145,5

Byggnads- och tillståndsnämnden

10,4

15,1

Stadsmiljö- och tekniska nämnden*

170,2

86,2

Överförmyndarnämnden

4,2

4,3

Kommunfullmäktiges revisorer

1,9

2,1

Valnämnden

2,4

0

Summa

2 752,3

2 709,4

* Flytt av IT-verksamhet och måltidsservice från stadsmiljö och tekniska nämnden till kommunstyrelsen medför en överföring av 59,8 mnkr i kommunbidrag.

Senast uppdaterad 16 januari 2023