Budget för år 2021

Den 4 november 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2021. Bakom den budget som röstades igenom står Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ledorden för mittenstyrets budget är kostnadsmedvetenhet, trygghet och hållbarhet. I begreppet hållbarhet ingår de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det fortsatta arbetet med hållbar utveckling har en tydlig koppling till de globala målen inom Agenda 2030.

Budgeten har kopplats till de globala målen i Agenda 2030. Nämnder och bolag ska i sina verksamhets- och affärsplaner sätta indikatorer relaterat till den kommande hållbarhetsstrategin, som är stadens sätt att omhänderta Agenda 2030.

Kommunalskatten för 2021 är fortsatt 18,90 öre per skattekrona.

Tillväxten och utjämningssystemet påverkar ekonomin

Sundbyberg har under de senaste åren varit av en Sveriges snabbast växande kommuner. Med en snabb tillväxt följer också ett stort behov av nya investeringar, inte minst i form av utökad kommunal service inom till exempel skola och omsorg.

Staden bidrar till de kommunala utjämningssystemen och stadens bidrag beräknas öka under åren 2021–2023.

Fördelning av budget 2021

Sundbyberg stads finansiering kommer till största del från skatteintäkter från stadens invånare, men också från flera olika typer av avgifter som invånare och näringsidkare betalar för att använda stadens service och tjänster. Det är till exempel avgifter för miljö- och hälsokontroll för restaurangverksamhet eller barnomsorg. Många kommunala taxor och avgifter har ett maxtak och flera baserar sig på kommunens faktiska kostnad.

I nedanstående tabell framgår hur 2021 års budget fördelar sig mellan stadens nämnder och dess verksamheter. Varje nämnd gör också sin egen budget där framgår hur pengarna fördelas till de olika verksamheterna inom respektive nämnd.

Budget 2019 Sundbybergs stad

Nämndernas budgetramar

(miljoner kronor)


Budget 2021

Budget 2020

Kommunstyrelse

149,1

161,2

Grundskole- och gymnasienämnd

750,3

722,9

Äldrenämnd

374,3

376,8

Förskolenämnd

392,2

394,1

Social- och arbetsmarknadsnämnd

612,9

543,8

Kultur- och fritidsnämnd

148,7

151,7

Byggnads- och tillståndsnämnd

10,0

4,7

Stadsmiljö och teknisk nämnd

164,0

152,2

Överförmyndarnämnd

4,0

3,9

Kommunfullmäktiges revisorer

1,9

1,9

Valnämnd

0,3

0,3

Summa

2 607,7

2 513,5


Senast uppdaterad 8 april 2021