Rådet för funktionshindersfrågor

Det kommunala rådet för funktionshindersfrågor verkar för att personer med funktionsnedsättning ska vara jämlika och fullt delaktiga i samhället.

Rådet är också ett organ för ömsesidig information mellan handikapporganisationer och kommunen. Vidare ska rådet säkerställa att personer med funktionsnedsättning får medinflytande och insyn i kommunens verksamhet. En annan viktig uppgift är att informera kommunen om vilka behov av anpassning av fysisk miljö och information, om hjälp- och servicebehov samt bemötandefrågor som personer med funktionsnedsättning kan ha.

Senast uppdaterad 28 oktober 2016