Stadsmiljö och service

Stadsmiljö- och serviceförvaltningen arbetar bland annat med bygglov, kartproduktion, trafikfrågor, parkering, miljötillsyn, gatu- och parkskötsel samt produktion och förvaltning av stadens egna lokaler. Stadens interna service såsom IT, måltidsservice och upphandling hör också till stadsmiljö- och serviceförvaltningen.

Förvaltningschef Fredrik Härdén

Förvaltningschef
Fredrik Härdén

Förvaltningen förbereder ärenden och utför de beslut som fattats av de förtroendevalda i två nämnder; stadsmiljö- och tekniska nämnden och byggnads- och tillståndsnämnden.

Förvaltningen består av cirka 200 medarbetare och är indelad i sju enheter.

Miljö- och bygglovsenheten

Enheten handlägger bygglov, marklov, rivningslov och bygganmälan samt arbetar med livsmedelstillsyn, miljötillsyn, miljöövervakning, hälsoskydd och serveringstillstånd i staden.
Tillförordnad chef: Eva Kåverud

Förvaltningsstaben

Enheten arbetar med förvaltningens administration, ekonomi och kommunikation samt med utredningar.
Chef: Per Bengtsson

Enheten för digitalisering och service

Enheten ansvarar för stadens interna IT-drift och -support, underhåll och utveckling av system, nätverkskommunikation, telefoni samt övergripande IT-strategi. Kartproduktion och mätningar ingår också i enhetens ansvar. Enheten hanterar också servicefunktionerna i staden, till exempel Servicecenter, receptionen och växeln. 
Chef: Ulrika Nordquist

Måltidsservice

Enheten planerar för och upphandlar måltider inom stadens egna skolor, förskolor, äldreboenden och andra verksamheter. Enheten har också kökspersonal ute i verksamheterna.
Tillförordnad chef: Per Bengtsson

Projektenheten

Enheten arbetar med projektledning vid nybyggnation av stadens fastigheter och infrastruktur.
Chef: Per Dunberg

Tekniska enheten

Enheten arbetar med trafik- och parkeringsfrågor samt förvaltar och utvecklar stadens gator, torg och parker.
Chef: Tomas Lindvall

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten har i uppdrag att samordna, effektivisera och genomföra upphandlingar samt utveckla stadens upphandlingsfunktion.
Tillförordnad chef: Annelie Scott

Senast uppdaterad 15 november 2018