Stadsmiljö och service

Stadsmiljö- och serviceförvaltningen arbetar bland annat med bygglov, kartproduktion, trafikfrågor, parkering, miljötillsyn, måltidsservice samt gatu- och parkskötsel. Förvaltningen ansvarar även för projektledning, byggledning och anläggning av stadens markinfrastrukturprojekt. Digitalisering, IT, telefoni och service hör också till förvaltningens verksamhetsområde.

Förvaltningschef Fredrik Härdén

Förvaltningschef
Fredrik Härdén

Förvaltningen förbereder ärenden och utför de beslut som fattats av de förtroendevalda i två nämnder; stadsmiljö- och tekniska nämnden och byggnads- och tillståndsnämnden.

Förvaltningen består av cirka 200 medarbetare och är indelad i sex enheter.

Miljö- och bygglovsenheten

Enheten handlägger bygglov, marklov, rivningslov och bygganmälan samt arbetar med livsmedelstillsyn, miljötillsyn, miljöövervakning, hälsoskydd och serveringstillstånd i staden.
Tillförordnad chef: Fredrik Härdén

Förvaltningsstaben

Enheten arbetar med förvaltningens administration, ekonomi och kommunikation samt med utredningar.
Chef: Per Bengtsson

Enheten för digitalisering och service

Enheten ansvarar för stadens interna IT-drift och -support, underhåll och utveckling av system, nätverkskommunikation, telefoni samt övergripande IT-strategi. Kartproduktion och mätningar ingår också i enhetens ansvar. Enheten hanterar också servicefunktionerna i staden, till exempel Servicecenter, receptionen och växeln. 
Chef: Ulrika Nordquist

Måltidsservice

Enheten planerar för och upphandlar måltider inom stadens egna skolor, förskolor, äldreboenden och andra verksamheter. Enheten har också kökspersonal ute i verksamheterna.
Chef: Anette Appelgren

Projektenheten

Enheten arbetar med projektledning vid nybyggnation av stadens fastigheter och infrastruktur.
Tillförordnad chef: Anni Hvistendahl

Tekniska enheten

Enheten arbetar med utveckling, planering, utförande, drift och underhåll av stadens gator, torg, lekplatser, parker, naturområden samt trafik- och parkeringsfrågor.

Enheten är uppdelad i grupperna; park/renhållning, mark/anläggning, trafik, landskap/belysning och gata med arbetsplatser i stadshuset samt vid våra driftdepåer i Sundbyberg.

Med fokus på service och livskvalité för alla arbetar enheten såväl strategiskt som operativt med att utveckla och förvalta offentliga miljöer för ett fungerande, hållbart, tillgängligt och attraktivt Sundbyberg.
Chef: Tomas Lindvall

Senast uppdaterad 13 maj 2019