Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och ansvarar för att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.

Jan Eriksson.

Stadsledningskontoret leds av stadsdirektören, Jan Eriksson. Stadsledningskontoret har fyra avdelningar:

Ekonomi och kvalitetsutveckling

Ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelningen arbetar med stadens ekonomi; budgetfrågor, bokslut, redovisning, samt planerings- och uppföljningsprocess, internkontroll, ägarstyrning och uppsiktsplikt.

Avdelningen har också ansvar för upphandling och systematiskt kvalitetsarbete. Andra strategiska frågor är miljöarbete, folkhälsa, jämställdhet, tillgänglighet, samt finskt förvaltningsområde.

Avdelningschef: Roger Sundholm

HR och säkerhet

HR- och säkerhetsavdelningen har det samordnande arbetsgivaransvaret i kommunen. Viktiga områden är rekrytering, kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsmiljö, samverkans- och inflytandefrågor, jämställdhet och mångfald samt löneadministration.

Avdelningen ansvarar också för stadens säkerhetsarbete, i vilket ingår krishantering samt trygghets- och informationssäkerhetsfrågor.

Avdelningschef: Pia Ekedahl

Kommunikation och näringsliv

Kommunikations- och näringslivsavdelningen ansvarar för det strategiska arbetet med stadens interna och externa kommunikation samt att leda, driva, samordna och följa upp stadens näringslivsfrågor.

Avdelningen arbetar med att upprätthålla och utveckla kontakter med företagen i Sundbyberg.

I arbetet med kommunikation svarar avdelningen för samordning, utveckling och produktion av information och kommunikation såsom kommunövergripande information, stadens kommunikationskanaler, webbplats och intranät, tryckt information, sociala medier, presstjänst, varumärkesfrågor och marknadsföring.

Avdelningschef: Nico Werge

Stadskansli

Stadskansliet ansvarar för sekreterarskapet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, vissa utskott, råd och kommittéer. Stadskansliet ansvarar för ärendeflödet och den formella granskningen av ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det sker i samverkan med berörda nämnder. Stadskansliet ansvarar för det löpande arbetet i stadsarkivet, kommunstyrelsens diarium och arkiv, ärende- och dokumenthantering och leder och deltar i olika utvecklingsprojekt. I uppdraget ingår också att ge visst stöd till stadens förtroendevalda och att svara på frågor från allmänheten.

Avdelningschef: Ulrika Gunnarsson

Stadsbyggnadsavdelningen

Avdelningen är en del av samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen sedan 1 januari 2020.

Senast uppdaterad 27 maj 2020