Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och består av sex avdelningar. De ansvarar tillsammans för att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.

Stadsdirektör är Anna Håkansson.

Kommunsekretariat och arkiv

Avdelningen hanterar bland annat kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendeflöde, i samverkan med berörda nämnder och förvaltningar. I uppdraget ingår också att ge stöd till stadens förtroendevalda och ansvarar för sekreterarskapet i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott, råd och kommittéer.

Avdelningen ansvarar också för stadens arkiv och arkivfrågor och är tillgänglig för att svara på frågor från allmänhet och medborgare.

Chef: Kristofer Gisslén

Ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelningen

Avdelningen arbetar med stadens ekonomi; budgetfrågor, bokslut, redovisning med mera. Här ingår även ansvar för planerings- och uppföljningsprocess, internkontroll, ägarstyrning och uppsiktsplikt.

Avdelningen har också ansvar för den långsiktiga och övergripande planeringen och utvecklingen kopplat till systematiskt kvalitetsarbete. Andra strategiska frågor är miljöarbete, folkhälsa, jämställdhet, tillgänglighet, samt utveckling av den lokala demokratin och finska förvaltningsområdet.

Chef: Anna Håkansson

Personalavdelningen

Personalavdelningen har det samordnande arbetsgivaransvaret i kommunen. Viktiga områden är rekrytering, kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsmiljö, samverkans- och inflytandefrågor, jämställdhet och mångfald samt löneadministration.

Chef: Margaretha Sandberg

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för det strategiska arbetet med stadens interna och externa kommunikation. Avdelningen svarar för samordning, utveckling och produktion av information och kommunikation såsom kommunövergripande information, stadens kommunikationskanaler, webbplats och intranät, tryckt information, sociala medier, presstjänst, varumärkesfrågor och marknadsföring.

Chef: Nico Werge

Stadsbyggnad & exploateringsavdelningen

Stadsbyggnad och exploatering ansvarar för infrastrukturprojekt, markanvändning, exploatering och tomträttsupplåtelser.

Chef: Regina Kevius

Näringsliv & destination

Näringsliv och destination arbetar för att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen och för att lyfta Sundbyberg som destinationsort.

Chef: Sharif Pakzad 

Senast uppdaterad 16 maj 2018