Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och ansvarar för att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.

Jan Eriksson.

Stadsledningskontoret leds av stadsdirektören, Jan Eriksson. Stadsledningskontoret har fyra avdelningar:

Ekonomi och kvalitetsutveckling

Ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelningen arbetar med stadens ekonomi; budgetfrågor, bokslut, redovisning, samt planerings- och uppföljningsprocess, internkontroll, ägarstyrning och uppsiktsplikt.

Avdelningen har också ansvar för upphandling och systematiskt kvalitetsarbete. Andra strategiska frågor är miljöarbete, folkhälsa, jämställdhet, tillgänglighet, samt finskt förvaltningsområde.

Avdelningschef: Roger Sundholm

HR och säkerhet

HR- och säkerhetsavdelningen har det samordnande arbetsgivaransvaret i kommunen. Viktiga områden är rekrytering, kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsmiljö, samverkans- och inflytandefrågor, jämställdhet och mångfald samt löneadministration.

Avdelningen ansvarar också för stadens säkerhetsarbete, i vilket ingår krishantering samt trygghets- och informationssäkerhetsfrågor.

Avdelningschef: Pia Nylund

Kommunikation och näringsliv

Kommunikations- och näringslivsavdelningen ansvarar för det strategiska arbetet med stadens interna och externa kommunikation samt att leda, driva, samordna och följa upp stadens näringslivsfrågor.

Avdelningen arbetar med att upprätthålla och utveckla kontakter med företagen i Sundbyberg.

I arbetet med kommunikation svarar avdelningen för samordning, utveckling och produktion av information och kommunikation såsom kommunövergripande information, stadens kommunikationskanaler, webbplats och intranät, tryckt information, sociala medier, presstjänst, varumärkesfrågor och marknadsföring.

Avdelningschef: Nico Werge

Stadskansli

Stadskansliet ansvarar för det praktiska genomförandet av allmänna val och sekretariatsuppgifter för kommunfullmäktige, valnämnden, överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen, dess utskott, råd och kommittéer.

Stadskansliet, genom stadsarkivarien, företräder arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) i sakfrågor, utövar tillsyn och lämnar rekommendationer rörande arkivvården till stadens myndigheter och bolag. Avdelningen ansvarar för kommunstyrelsens diarium och registratur. Avdelningen ansvarar för handläggning av överförmyndarfrågor och arbetar för, genom kommunjuristen, att utveckla strukturellt juridiskt stöd.

Stadskansliet ansvarar också för stadens övergripande ärendeberednings- och beslutsprocess, äger det stadsövergripande ärende- och dokumenthanteringssystemet och förtroendemannaregistret samt leder och deltar i olika utvecklingsprojekt inom kontoret och staden.

Avdelningschef: Ulrika Gunnarsson

Stadsbyggnadsavdelningen

Avdelningen är en del av samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen sedan 1 januari 2020.

Senast uppdaterad 20 september 2021