Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och ansvarar för att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.

Stadsledningskontoret leds av stadsdirektören. Jan Eriksson är stadsdirektör i Sundbybergs stad.

Jan Eriksson.

Stadskansli

Avdelningen hanterar bland annat kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendeflöde, i samverkan med berörda nämnder och förvaltningar. I uppdraget ingår också att ge stöd till stadens förtroendevalda och ansvarar för sekreterarskapet i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott, råd och kommittéer.

Avdelningen ansvarar också för stadens arkiv och arkivfrågor och är tillgänglig för att svara på frågor från allmänhet och medborgare.

Chef: Ulrika Gunnarsson

Trygghets- och säkerhetsavdelningen

Avdelningen ansvarar för stadens säkerhetsarbete, i vilket ingår krishantering samt trygghets- och informationssäkerhetsfrågor.

Tillförordnad chef: Daniel Stamnell

Stadsbyggnadsavdelningen

Stadsbyggnad och exploatering ansvarar för infrastrukturprojekt, markanvändning, exploatering och tomträttsupplåtelser.

Chef: Regina Kevius

Avdelningen för näringsliv och destination

Avdelningen för näringsliv och destination leder, driver, samordnar och följer upp stadens näringslivs- och destinationsfrågor.

Chef: Sharif Pakzad 

Ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelningen

Ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelningen arbetar med stadens ekonomi; budgetfrågor, bokslut, redovisning, samt planerings- och uppföljningsprocess, internkontroll, ägarstyrning och uppsiktsplikt.

Avdelningen har också ansvar för systematiskt kvalitetsarbete. Andra strategiska frågor är miljöarbete, folkhälsa, jämställdhet, tillgänglighet, samt finska förvaltningsområdet.

Tillförordnad chef: Karin Lindbom

HR-avdelningen har det samordnande arbetsgivaransvaret i kommunen. Viktiga områden är rekrytering, kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsmiljö, samverkans- och inflytandefrågor, jämställdhet och mångfald samt löneadministration.

Chef: Pia Ekedahl

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för det strategiska arbetet med stadens interna och externa kommunikation. Avdelningen svarar för samordning, utveckling och produktion av information och kommunikation såsom kommunövergripande information, stadens kommunikationskanaler, webbplats och intranät, tryckt information, sociala medier, presstjänst, varumärkesfrågor och marknadsföring.

Chef: Nico Werge

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten har i uppdrag att samordna, effektivisera och genomföra upphandlingar samt utveckla stadens upphandlingsfunktion.

Chef: Annelie Scott

Senast uppdaterad 10 juni 2019