Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och ansvarar för att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.

Stadsledningskontoret leds av stadsdirektören. Förvaltningen är indelad i tre övergripande strategiska områden, tillväxt- och näringsliv, ekonomi- och kvalitetsutveckling samt HR och kommunikation. De strategiska områdena leds av varsin direktör som även är biträdande stadsdirektör. Inom förvaltningen finns sex avdelningar.

Stadsdirektör är Anna Håkansson.

Tillväxt- och näringslivsdirektör, tillika biträdande stadsdirektör: Jan Jogell

CFO, tillika biträdande stadsdirektör: Susanne Tiderman (fr o m 22 oktober)

HR- och kommunikationsdirektör, tillika biträdande stadsdirektör: Pia Ekedahl

Stadskansli

Avdelningen hanterar bland annat kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendeflöde, i samverkan med berörda nämnder och förvaltningar. I uppdraget ingår också att ge stöd till stadens förtroendevalda och ansvarar för sekreterarskapet i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott, råd och kommittéer.

Avdelningen ansvarar också för stadens arkiv och arkivfrågor och är tillgänglig för att svara på frågor från allmänhet och medborgare.

Chef: Ulrika Gunnarsson (fr o m 17 oktober)

Trygghets- och säkerhetsavdelningen

Avdelningen ansvarar för stadens säkerhetsarbete, i vilket ingår krishantering samt trygghets- och informationssäkerhetsfrågor.

Chef: Daniel Stamnell (tf)

Stadsbyggnadsavdelningen

Stadsbyggnad och exploatering ansvarar för infrastrukturprojekt, markanvändning, exploatering och tomträttsupplåtelser.

Chef: Regina Kevius

Avdelningen för näringsliv och destination

Avdelningen för näringsliv och destination leder, driver, samordnar och följer upp stadens näringslivs- och destinationsfrågor.

Chef: Sharif Pakzad 

Ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelningen

Ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelningen arbetar med stadens ekonomi; budgetfrågor, bokslut, redovisning, samt planerings- och uppföljningsprocess, internkontroll, ägarstyrning och uppsiktsplikt.

Avdelningen har också ansvar för systematiskt kvalitetsarbete. Andra strategiska frågor är miljöarbete, folkhälsa, jämställdhet, tillgänglighet, samt finska förvaltningsområdet.

Chef: Susanne Tiderman (fr o m 22 oktober)

HR-avdelningen

HR-avdelningen har det samordnande arbetsgivaransvaret i kommunen. Viktiga områden är rekrytering, kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsmiljö, samverkans- och inflytandefrågor, jämställdhet och mångfald samt löneadministration.

Chef: Pia Ekedahl

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för det strategiska arbetet med stadens interna och externa kommunikation. Avdelningen svarar för samordning, utveckling och produktion av information och kommunikation såsom kommunövergripande information, stadens kommunikationskanaler, webbplats och intranät, tryckt information, sociala medier, presstjänst, varumärkesfrågor och marknadsföring.

Chef: Nico Werge

Senast uppdaterad 6 september 2018