Social- och arbetsmarknad

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att utreda behov och ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer. Nämnden ska även utreda och ge stöd till enskilda vuxna som har behov på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller någon form av funktionsnedsättning. Utifrån kommuninvånares behov ska nämnden erbjuda vård, stöd och behandling.

Arbetet ska säkra:

 • Brukarmakt i de frågor som rör brukaren.
 • Brukarinflytande i övergripande frågor inom förvaltningen.
 • Helhet utifrån brukarens behov.

Förvaltningschef är Helene Bengtson.

Förvaltningen har följande verksamhetsdelar:

 • Myndighet
 • Stöd och utveckling
 • Utförarverksamhet
 • Vägledning och arbete 
 • Vuxenutbildning

Myndighetsverksamhet

Myndighetsverksamheten består av de sex enheterna mottagning, ekonomiskt bistånd, vuxen och omsorg, barn och ungdom, familjehemsvård samt enheten för barn- och ungdomsskydd.

Mottagning

Förvaltningens brukare har ”en väg in” genom den gemensamma mottagningen. Det betyder att den första kontakten alltid går via mottagningen, som gör en bedömning om en handläggare behöver utses.

Som kommuninvånare kan man vända sig till mottagningen för att få information och stöd i frågor som rör:

 • funktionsnedsättning
 • ekonomiska problem
 • bekymmer med barnen,
 • relationsproblem i familjen
 • våld i nära relationer
 • missbruksproblem

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Om en person inte klarar sin försörjning på egen hand finns det möjlighet att ansöka om försörjningsstöd och få ett beslut om rätten till stöd eller inte. Målet är att ge stöd som leder till att man klarar sin försörjnings på egen hand. Prövningen är individuellt och tar hänsyn till varje individs eller familjs specifika situation.

Vuxen och omsorg

Vuxen och omsorg utreder anmälningar och ansökningar, beslutar om insatser och följer upp dessa. Vuxna personer med missbruksproblematik, personer i yrkesverksam ålder med fysisk och psykisk funktionsnedsättning eller barn och ungdomar med fysisk och psykisk funktionsnedsättning kan vända sig till enheten för stöd. Insatser erbjuds i första hand på hemmaplan i form av stöd och behandling i öppenvård och olika boendealternativ.

Barn och ungdom

Barn och ungdom utreder anmälningar och ansökningar som rör barn och ungdomar i åldern 0-20 år och beslutar om insatser samt följer upp dessa. När det finns behov av insatser, erbjuds så långt det är möjligt, stöd och behandling på hemmaplan och i första hand i öppenvård. Om ett barn måste placeras utanför det egna hemmet är målet att barnet så snart som möjligt ska kunna flytta tillbaka hem. Allt arbete sker utifrån barnets bästa, där hänsyn tas till barnets vilja, ålder och mognad.

Familjehemsvård

Familjehemsvården rekryterar familjehem till barn och ungdomar som inte kan bo hemma och har ansvar för att följa upp de barn och ungdomar som bor i familjehem. Familjehemsföräldrar får stöd bland annat genom handledning och utbildning men också av en familjehemssekreterare. Barnet eller ungdomen har en egen socialsekreterare som följer upp och träffar dem regelbundet, för att säkra att de har det bra i familjehemmet.  

Familjehemsvården har även ansvar för de ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sundbyberg.

Enheten för barn- och ungdomsskydd

Inom enheten finns fyra arbetsgrupper:

 • Säkerhetsteamet: Målet med säkerhetsteamets arbete är att barn som riskerar att fara illa ska kunna bo kvar med sina föräldrar eller inom sitt privata nätverk under trygga omständigheter. Om socialtjänsten gjort bedömningen att ett barn inte kan bo kvar hemma, arbetar teamet med föräldrarna och nätverket för att skapa möjligheter till återförening av familjen.
 • Sociala insatsgrupper: En samverkan mellan socialtjänst, polis och skola. Syftet är att ge stöd till unga som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil, och till unga som behöver stöd för att lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil. Stödet är anpassat till den enskilda individens behov.
 • Hemterapeutstöd: Ett pedagogiskt och praktiskt inriktat familjearbete i familjens hem- och närmiljö. Stödet kan beviljas för familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år. Det kan exempelvis handla om att hitta och bygga funktionella rutiner i vardagen och ge stöd i kontakter med myndigheter och privata nätverk.
 • Relationsvåldsteamet: Erbjuder stöd och behandling till personer som utövar eller är utsatta för våld i nära relationer. Teamet erbjuder också krisbearbetande samtal med barn som upplevt våld i familjen (trappansamtal). Stöd från relationsvåldsteamet kan antingen fås genom remiss via utredningsenheterna eller genom direktkontakt med teamet.

Funktionsnedsättning

Verksamheten består av sju enheter som finns inom daglig verksamhet, boende, personligt stöd samt stöd och boende.

Daglig verksamhet

Enheten erbjuder vuxna personer med funktionsnedsättning daglig verksamhet utifrån individuella behov och intressen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Verksamheterna syftar till att alla brukare ska uppleva att de får en personlig utveckling, en gemenskap med andra och ett ökat välbefinnande. Innehållet i daglig verksamhet ska bidra till att aktivera och stimulera omsorgstagaren till lämplig arbetsuppgift eller sysselsättning anpassad utifrån den enskildes förutsättningar och de resurser som finns till förfogande. Det finns olika verksamhetsinriktningar, från upplevelse- och sinnesstimulering, hantverk, serviceuppdrag till arbetsinriktad verksamhet.

Boende

Det finns olika boendeformer för vuxna som behöver särskild service i enligt LSS. Stöd och service utgår ifrån den enskildes önskemål, behov och resurser och de boende ges möjlighet till inflytande. I omsorgsboende ges möjlighet att leva som andra i gemenskap med andra. Verksamheten är grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjuds stödboende för att kunna leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Personalens utgångspunkt är att ge ett individanpassat stöd i utifrån biståndsbeslutet.

Personligt stöd

Det finns olika former av behovsanpassat personligt stöd: Personlig assistent ges till personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Boendestöd ges till personer med psykisk funktionsnedsättning, och är en socialpedagogisk insats som ger praktiskt och socialt stöd.

Arbete och integration


Enheten Arbetsmarknad 16–24 år och integration

Enheten har ansvar för arbetsmarknadsinsatser för personer mellan 16–24 år. Enheten ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret och den uppsökande verksamheten. Det innebär till exempel ungdomsambassadörer, utbildningskontrakt, projektet Mitt första jobb, sommarjobb för ungdomar samt arbetet med Korta vägen för målgruppen 16–24 år. Enheten är också ansvarig för integrationsarbetet för nyanlända, bland annat genom projektet Advisory board som anordnar praktikplatser för ensamkommande flyktingbarn.

Enheten Arbetsmarknad 25–65 år

Enheten har ansvar för arbetsmarknadsinsatser för personer mellan 25 och 65 år. Enheten har även ansvar för offentligt skyddade arbeten, kommunala visstidsanställningar, extratjänster, projektet Jobb igen, bedömning av arbetsförmåga, arbetsträning samt arbetet med Korta vägen för gruppen 25–65 år. Enheten ansvarar också för den praktiska verksamheten Jobbcenter.

Vuxenutbildning/SFI

Enheten för vuxenutbildning ansvarar för studie- och yrkesvägledning. Hos vuxenutbildning kan den som är över 20 år läsa på grundskolenivå, gymnasienivå, gå en yrkesutbildning eller läsa Svenska för invandrare, SFI.

Senast uppdaterad 18 februari 2020