Social- och arbetsmarknad

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att utreda behov och ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer. I nämndens uppdrag ingår även att ge stöd till enskilda vuxna som har behov av det, till exempel på grund av ekonomiska svårigheter, beroendeproblematik, våld i nära relation eller någon form av funktionsnedsättning. Nämnden erbjuder information, råd, stöd och insatser till familjer och enskilda utifrån behov.

Förvaltningschef är Helene Bengtson.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen består av följande verksamhetsområden:

 • Myndighet
 • Stöd och utveckling
 • Arbetsmarknad och integration
 • Vuxenutbildning
 • Utförarverksamhet Funktionsnedsättning

Myndighet

Följande enheter ingår i myndighetsavdelningen:

 • Mottagning
 • Barn
 • Ungdom
 • Familjehem och ensamkommande
 • Ekonomiskt bistånd
 • Beroende och socialpsykiatri
 • Funktionsnedsättning
 • Stödboende ungdom och vuxen
 • Öppenvård och förebyggande arbete

Mottagningen

Mottagningen är ”vägen in” till socialtjänsten. De kommuninvånare som inte har kontakt med socialtjänsten sedan tidigare ska vid behov av råd och stöd kontakta förvaltningens mottagning.

Vissa av enheterna inom myndigheten arbetar med att utreda behov och besluta om insatser till enskilda och familjer. Andra enheter inom avdelningen ansvarar för att utföra insatser och ge behandling.

Avdelningschef: Anna Åström Brewitz

Stöd och utveckling

Avdelningen består av följande delar:

 • Administrativt stöd och förebyggande arbete
 • Utveckling och utredning samt Kvalitetskansliet

Avdelningen är till största delen en stöd- och servicefunktion till chefer och medarbetare inom förvaltningen. Här finns även de förebyggande verksamheterna anhörigstöd och budget- och skuldrådgivning.

Avdelningschef: Johanna Ajneståhl

Vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration

Följande enheter ingår i avdelningen:

 • Enheten för arbetsmarknad 16–24 år och integration
 • Enheten för arbetsmarknad 25–65 år
 • Vuxenutbildning/sfi

De två arbetsmarknadsenheterna ansvarar för arbetsmarknadsinsatser för personer mellan 16 och 65 år. Enheten (16–24 år) ansvarar även för integrationsarbetet för nyanlända.

Inom vuxenutbildningen kan den som är över 20 år läsa på grundskolenivå, gymnasienivå, gå en yrkesutbildning eller läsa svenska för invandrare (sfi). Enheten erbjuder även studie- och yrkesvägledning.

Avdelningschef/Rektor: Fredrik Ekdahl

Funktionsnedsättning

Avdelningen består av verksamheter som finns inom följande områden:

 • Daglig verksamhet och sysselsättning
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Stödboende
 • Personligt stöd (t. ex boendestöd och personlig assistent)
 • Resursteam HSL

Verksamheterna erbjuder insatser som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som är i behov av stöd.

Avdelningschef: Ann-Christin Ek

Senast uppdaterad 10 juni 2021