Barn och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundbyberg arbetar för att stimulera individens alla sinnen och främja det livslånga lärandet. Varje anställd arbetar utifrån en gemensam syn på barn och ungdomars lärande och utveckling. Det politiska ansvaret ligger på förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden.

Förvaltningschef Johan Malmgren

Förvaltningschef
Marie Truedsson

Enheterna är:

Sundbybergs förskolor

Det finns ungefär fyrtio förskolor i kommunen. Cirka trettio stycken av dessa är kommunala och resten i annan regi. När ditt barn fyllt ett år kan det börja gå i förskola. Verksamhetschef: Jan-Henrik Aili

Sundbybergs skolor

När ditt barn fyllt sex år börjar obligatorisk förskoleklass i grundskolan. Det finns åtta kommunala och fem fristående skolor i Sundbyberg. Av dessa är två kommunala och två fristående högstadieskolor. Verksamhetschef: Monica Vesterlund Olsson

Sundbybergs gymnasieskolor

Efter årskurs nio kan ditt barn börja på gymnasiet. Det finns ett kommunalt yrkesgymnasium och tre fristående gymnasium i Sundbyberg. Verksamhetschef: Monica Vesterlund Olsson

Sundbybergs elevhälsa

Inom Sundbybergs elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, specialpedagoger, skolpsykologer samt studie- och yrkesvägledare. De ingår i skolornas elevhälsoteam på grundskola och gymnasium. Verksamhetschef: Monica Arvidsson

Sundbybergs Globala

Sundbybergs Globala arbetar med modersmål för barn och ungdomar som studerar i Sundbyberg. Enheten ger även studiehandledning och håller introduktionssamtal för nyanlända elever i de kommunala grundskolorna. Enhetschef: Ildiko Nordgren

Senast uppdaterad 29 oktober 2019