Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Sundbyberg kan lämna in medborgarförslag till kommunen. Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som inte fått sin kommunala rösträtt ännu. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör skola och äldreomsorg.
Medborgarförslaget bör innehålla ett konkret förslag som politikerna kan ta ställning till.

Förslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag.

Behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.


Beskriv ditt medborgarförslag i fältet ovan.