Sundbybergs stadsarkiv

Begära ut allmän handling

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges grundlagar, främst i Tryckfrihetsförordningen (TF). Det innebär att man har rätt till insyn i en offentlig verksamhet, som Sundbybergs stad.

När du begär att få ut allmänna offentliga handlingar så har du rätt att vara anonym. Du behöver heller inte uppge i vilket syfte du vill ta del av handlingarna.

Sekretess

Praxis är att handlingar är offentliga. Det är två saker som styr rätten att få ta del av allmänna handlingar. Ett av dessa är sekretessen som styr om du får ta del av informationen eller inte. Sekretessen regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400). Om du vill ta del av handlingar som omfattas av sekretess kommer vi att göra en sekretessprövning. Vi kan då komma att behöva fråga dig om vem du är och i vilket syfte du vill ta del av handlingen. Detta för att underlätta sekretessbedömningen av handlingen.

Den andra begränsningen för att ta del av handlingar är att handlingen inte är offentlig. Detta innebär att till exempel en handling som är ett utkast, arbetsmaterial och liknande inte är offentlig. Det är först då handlingen är färdigställd eller upprättad eller beslutad som den kan anses som allmän. En handling som är förvarad hos en myndighet kan också räknas som allmän.

Att ta del av allmänna handlingar och att få kopior av dem

Att läsa allmänna handlingar på plats i stadshuset eller i stadsarkivet kostar inget. Om du däremot vill få kopior av handlingen så är de första nio kopiorna gratis. För att ta del av den tionde kopian, och efterföljande kopior, tar vi ut en avgift i enlighet med en fastställd taxa. Taxan har beslutats av kommunfullmäktige. Kopiorna är teknikneutrala, vilket innebär att taxan omfattar såväl papperskopior såväl som digitala kopior.

Betyg

I Stadsarkivet i Sundbyberg finns kopior på skolbetyg från grundskolan, gymnasium, vuxenutbildningar och SFI. Från och med 2012 finns även betyg från de friskolor som ligger i kommunen.

I enlighet med dataskyddsförordningens direktiv skickar vi inga personuppgifter via e-post. Du får därför betyget som papperskopia till angiven adress. Du kan också välja att hämta upp betyget i Sundbybergs stadshus reception på östra Madenvägen 4, 172 92 Sundbyberg.

Om du vill hämta en papperskopia av betyget i Sundbybergs stadshus kommer vi att kontakta dig då betyget finns att hämta.

Om du vill begära ut en kopia av ett betyg från vuxenutbildning eller SFI ska du kontakta vuxenutbildningen@sundbyberg.se.

Om du vill begära ut en kopia av ett betyg från grundskola eller gymnasium ska du använda dig av formuläret:
Välj hur du vill få tillgång till papperskopian av betyget
Välj hur du vill få tillgång till papperskopian av betyget
Senast uppdaterad 17 augusti 2023