Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen reglerar sedan 1998 de flesta hanteringar av personuppgifter. En ny omarbetad version gäller från den 1 januari 2007.

Så behandlar Sundbybergs stad dina personuppgifter

Personuppgifter du lämnar i samband med en ansökan behandlas i syfte att registrera och administrera din ansökan. Genom att lämna in din ansökan medger du också att informationen tillsvidarelagras, sparas och bearbetas i register av personuppgiftsansvarig nämnd. Uppgifterna används också för intern uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Uppgifterna kan, enligt de förutsättningar som ges i lag, också komma att användas för forskningsändamål och lämnas ut till annan myndighet för statistik. Personuppgifter som du självmant lämnar i samband med andra inlagor till staden behandlas som uppgifter vi fått samtycket till.

Sekretessbelagda uppgifter är och förblir sekretessbelagda enligt lag och behandlas med stor försiktighet.

Ombud för medborgarna

Kommunens personuppgiftsombud heter Mårten Qwist och nås på e-postadress marten.qwist@sundbyberg.se eller telefon 08-706 81 03. Han ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt genom att påpeka fel och brister. Ansvaret för hur personuppgifter behandlas inom staden ligger dock på respektive nämnd. Om det till exempel finns ett register som inte fyller något syfte eller om en registrerad person inte samtyckt till att finnas med, bör saken anmälas till ombudet som i sin tur för frågan vidare. Nämnden, i praktiken nämndens ordförande, har därefter det yttersta ansvaret för att felaktigheten rättas till.

Rätt att få ut dina personuppgifter

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran kostnadsfritt få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas hos oss. Möjligheten att skriftligt begära ut information om dig finns alltid men det är kostnadsfritt max en gång per år. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd direkt till personuppgiftsansvarig nämnd.

Senast uppdaterad 16 juni 2017