Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Titel Diarienummer
Kallelse med föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 mars 2019 STN-0002/2019
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Svar på remiss - Principer för lokalförsörjning och lokalplaneringsprocessen STN-0042/2019
Yttrande över remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på livsmedelsstrategi STN-0085/2019
Svar på remiss - Detaljplan för nybyggnation av förskola på fastigheten Kaplanen 2, mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset i Rissne STN-0873/2018
Medborgarförslag - Bällstaån snöröjning strandpromenad STN-0311/2018
Medborgarförslag - Ploga och sanda vägar och trottoarer smartare STN-0417/2018
Medborgarförslag - Montering av vägbom STN-0679/2018
Medborgarförslag - uppmuntra medborgare att resa komunalt. STN-0682/2018
Medborgarförslag - Kommunen bör ombesörja farthinder på Rensgatan (många barn går längs Rensgatan till och från skolan) STN-0683/2018
Medborgarförslag - Förbjud genomfartstrafik på Hamngatan på helgerna under vår/sommar STN-0492/2018
Medborgarförslag - Sätt gärna bommar som stoppar biltrafiken längs Bällstaån Hamngatan 5 STN-0680/2018
Uppgradering av Sundbybergs stads parkeringsautomater STN-0048/2019
Investeringsprojekt 90801 – Ombyggnad av infrastruktur kopplat till exploatering vid Rissneleden - beslut om genomförande STN-0056/2019
Revidering av instruktion för Sundbybergs stads cykelråd STN-0101/2019
Val av ledamot till Sundbybergs stads cykelråd STN-0854/2018
Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 mars 2019 STN-0006/2019
Anmälan av delegationsbeslut STN-0003/2019