Månadens sammanträden

Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse för kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2019 KS-0794/2018
Beslut om närvarorätt under dagens sammanträde
Stadsdirektören informerar
Månadsrapport för kommunstyrelsen september 2019 KS-0740/2019
Sundbybergs stads månadsrapport september 2019 KS-0728/2019
Rekommendation från kommunförbundet Storsthlm att anta regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län KS-0488/2019
Rekommendation från kommunförbundet Storsthlm att anta programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020 KS-0489/2019
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västmanlands län att lämna synpunkter på samråd om viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt KS-0336/2019
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon KS-0532/2019
Svar på remiss - Inbjudan från Region Stockholm att lämna synpunkter på slutrapport Regionalt Resurscentrum psykisk hälsa i region Stockholm-Gotland KS-0665/2019
Svar på remiss - Inbjudan från Norrenergi att lämna synpunkter på temporär grundvattensänkning vid byggnation av nytt fjärrkyllager KS-0708/2019
Val av 1 ersättare (MP) till Sundbybergs stads funktionsrättsråd för tiden intill det fullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse hålls nästa gång KS-0003/2019
Fyllnadsval efter Jane Gyllencreutz (L) som ersättare i Sundbybergs stads pensionärsråd för tiden intill det fullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse hålls nästa gång KS-0003/2019
Nominering av My Mattson som vigselförrättare KS-0666/2019
Återrapportering av delegationsbeslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde 2019 KS-0041/2019
Protokoll för kommunstyrelsens upphandlingsutskotts sammanträde den 3 oktober 2019 KS-0251/2019
Protokoll från exploaterings- och näringslivsutskotts sammanträde 14 oktober 2019 KS-0019/2019
Protokoll för funktionsrättsrådets sammanträde den 18 september KS-0012/2019
Protokoll för den centrala samverkansgruppens sammanträde den 23 oktober 2019 KS-0038/2019