Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Titel Diarienummer
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 STN-1373/2017
Fråga om minnesplatsen i Rissne STN-0109/2018
Svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 STN-1266/2017
Yttrande över remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen STN-1397/2017
Medborgarförslag - Återställ Madenvägen STN-0400/2017
Medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan! STN-1083/2017
Investeringsprojekt 90580 - Cykelbana KV Västerdalen - beslut om förstudie STN-1317/2017
Investeringsprojekt 90542 - Cykelbana längs med Ursviksvägen - beslut om förstudie STN-1343/2017
Godkännande av rapport - Förutsättningarna för boendeparkering och dygnet-runt-avgift i Sundbybergs stad STN-1353/2017
Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling avseende Belysning, Drifts- och underhållsentreprenad samt uppförande av ny belysningsanläggning ref nr. 2018-103 STN-0028/2018
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande STN-0008/2018
Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämnden januari 2018 STN-0007/2018
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 7 december 2017 STN-0007/2017
Protokoll från Sundbybergs stads cykelråds sammanträde den 23 november 2017 STN-0097/2017
Anmälan av delegationsbeslut januari 2018 STN-0003/2018
Ledamotsinitiativ - Utred genomfartstrafiken på Hamngatan och Humblegatan STN-0110/2018
Ledamotsinitiativ - Förbättra säkerheten för cyklister STN-0111/2018