Social- och arbetsmarknadsnämnden

Titel Diarienummer
Individärende
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 SAN-0204/2017
Tilläggslista SAN-0204/2017
Individärende
Individärende
Individärende
Individärende
Individärende
Anmälningsärenden
Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2017 SAN-0002/2018
Uppföljning av social- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan per den 31 december 2017 SAN-0003/2018
Stöd till föreningslivet 2018 SAN-0111/2017
Svar på ledamotsinitiativ - Assistansen. Väckt av Jesper Wiklund (V) SAN-0201/2017
Uppföljning av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd SAN-0105/2017
Förslag och tidplan för införande av LOV på en eller flera insatser enligt LSS- och funktionsnedsättning SoL SAN-0193/2017
Upphandling av familjerådgivning SAN-0175/2017
Yttrande över remiss "Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten" SAN-0221/2017
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål under perioden 1 juli - 31 december 2017 SAN-0005/2018
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2017 SAN-0013/2018
Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 december 2017 SAN-0014/2018
Delegationsbeslut 2017-12-07 - 2018-02-09 SAN-0204/2017
Uppdrag - Sommaraktiviteter inom ekonomiskt bistånd SAN-0035/2018