Byggnads- och tillståndsnämnden

Titel Diarienummer
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 BTN-0879/2017
LÅDMAKAREN 3, Rissneleden 134-144. Ansökan om bygglov för skylt "Rapid" BTN-0919/2017
KARTAN 1,Lötsjövägen 6. Fråga om olovlig ianspråktagande av lokaler utan slutbesked BTN-0929/2017
SUNDBYBERG 2:26, Kavallerivägen. Tidsbegränsat bygglov till 2018-08-01 för skolpaviljonger BTN-0918/2017
Yttrande över remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen BTN-0015/2018
Yttrande över remiss - Förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft BTN-0051/2018
Yttrande över remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län BTN-0867/2017
Yttrande över remiss - Inbjudan från Naturvårdsverket att lämna synpunkter på tillämpning av EU:s varuförordning BTN-0074/2018
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg BTN-0552/2017
Tillsynsplan serveringstillstånd och försäljning av folköl 2018 BTN-0064/2018
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar september - december 2017 BTN-0347/2017
Revidering av Byggnads- och tillståndsnämndens delegationsordning 2018 BTN-0875/2017
Uppföljning av internkontrollplan för byggnads- och tillståndsnämnden 2017 i samband med verksamhetsberättelse BTN-0340/2017
Verksamhetsberättelse med bokslut 2017 BTN-0904/2017
Återrapportering till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 BTN-0004/2018
Anmälan av delegationsbeslut BTN-0001/2018